ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 18-12-1931

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: Μία αληθινή αν και αθόρυβος επανάστασις έλαβεν χώραν τελευταίως εις τα κοινωνικά έθιμα της γηραιάς Αλβιώνος. Μία από τας παλαιοτέρας και αριστοκρατικωτέρας λέσχας του Λονδίνου, το «Ρεφόρμ Κλαμπ», έλαβε την σοβαράν απόφασιν να δέχεται ως προσκεκλημένας εις τας συγκεντρώσεις του και γυναίκας, κάθε Σάββατον και Κυριακήν. Eως τώρα καμμία γυναίκα δεν είχε πατήση τον πόδα της εις το ιερόν και απαραβίαστον αυτό άσυλον του ανδρικού φύλου. Αλλ’ αφού έγινε πλέον η αρχή, κανείς ασφαλώς δεν θα ημπορέση πλέον να σταματήση το ρεύμα της γυναικοπλημμύρας.

ΕΡΥΘΡΑ ΧΙΩΝ: Εις την νοτιοδυτικήν Περσίαν ανεκαλύφθησαν εσχάτως εκτάσεις ερυθράς χιόνος εις περιφέρειαν μεγαλειτέραν εκείνης η οποία παρετηρήθη βορειοδυτικώς της Γροιλανδίας το 1818 από τον Σερ Τζων Ρος και η οποία απετέλεσε την αφετηρίαν της επιστημονικής μελέτης του φαινομένου αυτού, μολονότι και προηγουμένως είχον ευρεθή είδη τοιαύτης χιόνος εις τας Aλπεις. […] Ο Ρος επιστρέφων απεκόμισε δείγματα λυωμένου χιονιού, τα οποία αναλυθέντα ευρέθησαν περιέχοντα μικροσκοπικούς οργανισμούς, τους οποίους ο Σουηδός βοτανολόγος Αγκάρντ ωνόμασε Πρωτοκόκκους. Αργότερον έλαβον άλλας ονομασίας και σήμερον τέλος λέγονται «Σφαερέλλα ναβάλις».