ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 5-1-1932

ΣΥΛΛΗΨΗ: Ο Γκάντι και ο πρόεδρος του Πανινδικού Κογκρέσσου Πατέλ, οίτινες ως γνωστόν συνελήφθησαν σήμερον περί τας πρώτας πρωινάς ώρας, μετεφέρθησαν εις τας φυλακάς της Μερβάντα-Γκωλ-Πάονα. Η ενέργεια αύτη της αγγλικής διοικήσεως οφείλεται αποκλειστικώς εις την απειλήν κηρύξεως νέου αγώνος ανυποταξίας εκ μέρους του ινδικού Κογκρέσσου. Ο αντιβασιλεύς λόρδος Ουέλλιγκτων επανελθών χθες εις Δελχί συνεκάλεσεν εις έκτακτον συνεδρίασιν το εκτελεστικόν συμβούλιον, το οποίον και συνέταξε την απάντησιν ήτις εστάλη εις το γνωστόν τηλεγράφημα του Γκάντι δι’ ου ούτος εζήτει να συναντηθή μετά του αντιβασιλέως.

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ: Φαίνεται ότι η Φινλανδία εβαρύνθη πλέον το καθεστώς της ποτοαπαγορεύσεως, το οποίον είχε θεσπίση κατ’ απομίμησιν του αμερικανικού «στεγνού» νόμου, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα ενός δημοψηφίσματος, διενεργηθέντος ειδικών επί του ζητήματος τούτου. Ο φινλανδικός λαός, από τα μέχρι τούδε συγκεντρωθέντα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος τούτου, φαίνεται κηρυσσόμενος κατά πλειοψηφίαν μεγίστην υπέρ της καταργήσεως των νόμων των απαγορευόντων την ελευθέραν παραγωγήν, εμπορίαν και κατανάλωσιν οινοπνευματωδών ποτών.

ΠΛΗΜΜΥΡΑ: Κατόπιν των τελευταίων βροχών εις την περιφέρειαν της Γλασκώβης, ο ποταμός Κλάιντ κατέκλυσε συνοικίας τινάς της πόλεως όπου το ύδωρ έφθασε το ύψος των 6 ποδών.