ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 6-1-1932

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Ο κ. Βενιζέλος έχει την πρόθεσιν να μην περιορισθή κατά την Διάσκεψιν [στη Λωζάννη] εις τον ρόλον του αρχηγού της αντιπροσωπείας ενός μικρού κράτους, αλλά να επιδιώξη να αναλάβη ευρυτέραν πρωτοβουλίαν. Εις την απόφασιν αυτήν προσήλθεν έχων υπ’ όψιν του αφ’ ενός μεν επιστολήν Αγγλου τέως μέλους της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων προς έναν των υπουργών, κατά την οποίαν ο κ. Τσάμπερλαιν εις μετ’ αυτού συνομιλίαν παρετήρησεν ότι ο κ. Βενιζέλος θα ηδύνατο να αναλάβη σημαντικόν ρόλον εις την κίνησιν διά την διεθνή επί του οικονομικού συνεννόησιν, αφ’ ετέρου δε τη δυνατότητα όπως συγκεντρώση περί εαυτόν τους αντιπροσώπους των άλλων μικρών κρατών και επιτύχη ενιαίαν εν τη Διασκέψει εμφάνισίν των.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ: Επί του όρους Καρμέλο της βορείου Παλαιστίνης ανευρέθησαν εις γενομένας ανασκαφάς δρέπανα κατασκευασμένα εξ οστών ή λίθων πυριγενών, τα οποία ανάγονται εις εποχήν απέχουσαν 6.000 ετών από την ιδικήν μας. Κατά τους ειδικούς πρόκειται περί των αρχαιοτέρων από τα ανευρεθέντα μέχρι τούδε γεωργικά εργαλεία.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Η διάσκεψις των τραπεζιτών εις Βερολίνον συνεφώνησε να παραταθή η ακινητοποίησις των ξένων πιστώσεων προς την Γερμανίαν μέχρις της 1ης Μαρτίου 1933.