ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 8-1-1932

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ: Η εσωτερική πολιτική της Γερμανίας έλαβε ενδιαφέρουσαν τροπήν, κατόπιν της συνομιλίας του Χίτλερ μετά του υπουργού των Εσωτερικών Γκρένερ και βραδύτερον μετά του Καγκελαρίου κ. Μπρύνινγκ επί παρουσία του κ. Γκρένερ. Το κύριον σημείον των συζητήσεων υπήρξεν η εξεύρεσις λύσεως διά την επικειμένην προεδρικήν εκλογήν. Γενικώς κρατεί η εντύπωσις ότι μία εσωτερική διαμάχη, την οποίαν ασφαλώς θα εξαπέλυε η προεδρική εκλογή, δεν θα ήτο συμφέρουσα εις την Γερμανίαν υπό τας σημερινάς διεθνείς συνθήκας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: Φαίνεται ότι από ημέρας εις ημέραν η κατάστασις εις τας Ινδίας επιδεινούται διαρκώς και την παθητικήν αντίστασιν, την οποίαν ετήρουν μέχρι τούδε οι Ινδοί εθνικισταί, πρόκειται να διαδεχθή αντίστασις ενεργητική μεθ’ όλων των παρεπομένων. Αλλ’ εκείνο το οποίον ανησυχεί τους Αγγλους δεν είναι βεβαίως η ένοπλος εξέγερσις των Ινδιών, την οποίαν δεν θα διστάσουν να καταστείλουν διά του αυτού μέσου. Τους ανησυχεί ο απειλούμενος γενικός αποκλεισμός των προϊόντων της αγγλικής βιομηχανίας, τον οποίον προτίθενται να κηρύξουν οι Ινδοί.

ΧΟΛΕΡΑ: Μεγάλη επιδημία χολέρας σημειώνει εκατοντάδας θυμάτων εις την περιφέρειαν του Ιράκ. Μέχρι τούδε εσημειώθησαν 2.334 κρούσματα, εξ ων τα 1.445 θανατηφόρα.