ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 12-1-1932

ΑΡΝΗΣΗ: Οι Αθηναίοι εστιάτορες, αμυνόμενοι, ως έχουν αναμφιβόλως παν δικαίωμα, ηρνήθησαν να εφαρμόσουν την φορολογίαν υπέρ των συσσιτίων, και από κοινού και εκ συμφώνου δεν μετέβησαν διά να παραλάβουν τα σχετικά διπλότυπα. Εχουν άδικον; Οι εστιάτορες ισχυρίζονται ότι η φορολογία θα είνε καταστρεπτική δι’ αυτούς και φοβούνται μείωσιν εις το ήμισυ της πελατείας των. Ενδεχόμενον είνε να έχουν δίκαιον. Ας μην εξωθηθούν λοιπόν εις τόσην ζημίαν και ας εξευρεθή άλλος πόρος υπέρ του συσσιτίου των ανέργων.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ: Ο παραιτηθείς υπουργός των Εξωτερικών της Γαλλίας κ. Αριστείδης Μπριάν, εδήλωσεν ήδη ότι αποσύρει την παραίτησίν του κατόπιν της τροπής την οποίαν λαμβάνουν τα διεθνή ζητήματα εκ της δηλώσεως του κ. Μπρύνιγκ περί αδυναμίας της Γερμανίας όπως συνεχίση την καταβολήν των πολεμικών επανορθώσεων.

ΧΡΕΩΣΤΑΣΙΟΝ: […] ο υπουργός των Οικονομικών κ. Στεφάνωφ αναπτύσσων ενώπιον της δημοσιονομικής επιτροπής της ΚΤΕ την έκθεσίν του επί της οικονομικής καταστάσεως της Βουλγαρίας, θα τονίση ότι το δημόσιον ταμείον αδυνατεί υπό τας σημερινάς συνθήκας να επαρκέση εις την πληρωμήν των εξωτερικών υποχρεώσεων της Βουλγαρίας και θα ζητήση την παροχήν χρεωστασίου μέχρις ου παρέλθη η κρίσις.