ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν στην «Κ»…19-6-1932

ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΦΟΔΟΥ: Βερολίνον – Συνήλθε σήμερον το υπουργικόν συμβούλιον όπως εξετάση την δημιουργηθείσαν κατάστασιν εξ αφορμής του διατάγματος περί ανασυγκροτήσεως των χιτλερικών τμημάτων εφόδου, δι’ ου επιτρέπεται εις αυτούς να φέρουν στολάς. Ο υπουργός των Εσωτερικών έσπευσε να συγκαλέση διά την 22 τρέχ. τους υπουργούς των Εσωτερικών των λοιπών ομοσπόνδων γερμανικών κρατών προς εξέτασιν της καταστάσεως. Εν τω μεταξύ οι χαλυβδόκρανοι και οι αρχηγοί των ταγμάτων εφόδου των χιτλερικών απηύθυναν τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας προς την ομοσπονδιακήν Κυβέρνησιν διά την απόφασιν των Κυβερνήσεων Βάδης και Βαυαρίας, αίτινες μη λαβούσαι υπ’ όψει το διάταγμα της γερμανικής Κυβερνήσεως απηγόρευσαν τας στρατιωτικάς στολάς επί του εδάφους των. Το εθνικοσοσιαλιστικόν κόμμα απηύθυνεν αίτησιν προς το Ανώτατον Δικαστήριον περί αναθεωρήσεως της αποφάσεως του προέδρου της Βαυαρικής Διαίτης δι’ ης επεβλήθη η ποινή της αποβολής εκ των συνεδριάσεων του σώματος των χιτλερικών βουλευτών. Αρχηγός του επιτελείου των χιτλερικών στρατευμάτων διωρίσθη και αύθις ο λοχαγός Ρεν. Εν τω μεταξύ παρατηρείται ζύμωσις ήτις αν τελικώς εκδηλωθή, θα επηρεάση βαθύτατα την οικονομικήν κατάστασιν της χώρας.

ΣΤΡΩΜΑΤΟΣΦΑΙΡΑ: Αγγέλλεται εκ Ζυρίχης ότι αφίκετο εκεί προ ημερών ο διάσημος καθηγητής Πικκάρ, ο κατακτητής της «στρωματοσφαίρας», συναντηθείς με μερικούς τεχνικούς του τόπου, ιδίως με τους αντιπροσώπους της Αεροπορικής Εταιρείας της Ανατολικής Ελβετίας. Ο καθηγητής συνεζήτησε μετ’ αυτών επί του ζητήματος της προπαρασκευής της δευτέρας ανυψώσεώς του δι’ αεροστάτου εις τα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ: Ο υφυπουργός της ∆ικαιοσύνης απασχοληθείς τελευταίως µε το ζήτημα της αποφυλακίσεως των κρατουμένων εις τας διαφόρους φυλακάς του Κράτους διά καθυστέρησιν φόρων ή μη πληρωμήν ποινικών εξόδων, προήλθεν εις την γνώμην όπως οι κρατούμενοι αυτοί χρησιμοποιηθούν διά την εκτέλεσιν δημοσίων έργων (οδών κ.λπ.), εξοφλούντες κατά τον τρόπον αυτόν τα οφειλόμενα.