ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 5–8–1932

ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΣΑΚΟ: Η Βολιβία και η Παραγουάη εδέχθησαν την μεσολάβησιν της Κ.Τ.Ε. διά την υποβολήν της διαφοράς των εις διαιτησίαν. Εν τω μεταξύ τα εις τα σύνορα εξελισσόμενα γεγονότα παν άλλο είνε ή ενθαρρυντικά. Η επιστράτευσις συντελείται εν πάση ταχυτήτι, συνεχίζεται δε ο φιλοπόλεμος ενθουσιασμός πρωτοστατουσών των γυναικών.

ΑΓΑΘΑ: […] Ο κ. Οθωναίος, ως εγνώσθη, απήντησε εξάρας τους λόγους οίτινες υπηγόρευσαν την σύστασιν του στρατιωτικού συνδέσμου και τα αγαθά άτινα, κατά την γνώμην του, θα προκύψουν διά τους δημοκρατικούς αξιωματικούς και τέλος ηυχαρίστησε διά την εκλογήν του ως αρχηγού του στρατιωτικού συνδέσμου υποσχεθείς ότι θα καταβάλη πάσαν προσπάθειαν διά να φανή αντάξιος των προσδοκιών της διοικούσης επιτροπής. Ο συνταγματάρχης κ. Ανδριτσόπουλος […] αφήκε να εννοηθή ότι επιθυμία της διοικούσης επιτροπής είνε όπως τηρηθούν εις απόστασιν οι πολιτικοί και δημοσιογράφοι οίτινες απετέλουν μέχρι τούδε το άμεσον περιβάλλον του κ. Βενιζέλου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Οι μουσικοί της πρωτευούσης ζητούν να ληφθούν μέτρα υπό του Κράτους προς ενίσχυσίν των. Θύματα και αυτοί της εξελίξεως της μηχανής, δεν ημπορούν να ζήσουν με την τέχνην των. Και το πρόβλημα μένει άλυτον, ενώ θα ήσαν άξιοι καλλιτέρας τύχης.