90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 29–9–1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΔΙΠΛΩΜΑ: Εις την μεγάλην αίθουσαν των τελετών της Σορβόννης, επί παρουσία του Κοσμήτορος, των καθηγητών του Πανεπιστημίου, ως και των μελών της Ακαδημίας των Επιστημών και πλείστων επισήμων, εγένετο προ ημερών μια σεμνή και συγκινητική τελετή προς τιμήν του γνωστού Γάλλου εφευρέτου και σοφού Εδουάρδου Μπρανλύ. Εις τον γέροντα σοφόν απενεμήθη το δίπλωμα διδάκτορος. Η απονομή αυτή εγένετο επ’ ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου από της ημέρας καθ’ ην ο δόκτωρ Μπρανλύ έλαβε το πτυχίον της Ιατρικής από το πανεπιστήμιον των Παρισίων. […] Ο Μπρανλύ είναι ο ευρετής του πρώτου «δέκτου» διά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του αιθέρος. Η κύριος εφεύρεσίς του συνίσταται εις την ανακάλυψιν της ιδιότητος την οποίαν έχουν τα ψήγματα των μετάλλων να επηρεάζωνται εις την ηλεκτρικήν των αγωγιμότητα οσάκις ευρίσκονται εντός του πεδίου ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

ΡΩΣΟΡΟΥΜΑΝΙΚΑ: Αι διαπραγματεύσεις προς συνομολόγησιν του ρωσσορουμανικού συμφώνου φαίνεται ότι διεξήχθησαν κατά τρόπον αρκετά ανώμαλον και το αποτέλεσμα είνε ότι διαφωνήσας παρητήθη ο κ. Τιτουλέσκο. […] Το Σύμφωνον αυτό αγνοεί το ζήτημα της Βεσσαραβίας, εξ ου προκύπτει ότι η Ρωσσία επιμένει να μην αναγνωρίζη την προσκύρωσιν της Βεσσαραβίας εις την Ρουμανία.