ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 24–1–1933

ΕΚΛΟΓΕΣ: Μετά την λήξιν της συνεδριάσεως της Γερουσίας, ο κ. Βενιζέλος εκάλεσε τον Γραμματέα του υπουργικού Συμβουλίου και του έδωσε εντολήν ίνα μεταβή εις το κυβερνείον και αφού υπογραφή το Διάταγμα περί διαλύσεως της Βουλής, προκηρύξεως των εκλογών και συγκλήσεως της νέας Βουλής υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας [Αλ. Ζαΐμη, στη φωτ.] να το στείλη προς δημοσίευσιν εις έκτακτον φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Πράγματι δε το διάταγμα εδημοσιεύθη και εκυκλοφόρησε περί την 1.30 μεταμεσονύκτιον. […] Το σύστημα με το οποίον θα ενεργηθούν αι εκλογαί είνε το πλειοψηφικόν με στενήν περιφέρειαν ως κατά τας εκλογάς του 1928.

ΣΥΣΣΙΤΙΑ: Προτάσει του νέου υπουργού της Προνοίας ενεκρίθη έκτακτος πίστωσις προς επιχορήγησιν των λαϊκών συσσιτίων των λειτουργούντων εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος και κατενεμήθη η πίστωσις αύτη ως εξής: Ιωάννινα εκατόν χιλιάδες, Σέρραι εβδομήκοντα πέντε χιλιάδες και άλλα μικρότερα ποσά εις άλλας πόλεις, επιφυλασσομένης της Κυβερνήσεως να εγκρίνη μετ’ ολίγον και άλλην πίστωσιν. Είνε περιττόν ήδη να προστεθή ότι περί Αθηνών ουδείς απολύτως λόγος εγένετο εις το Υπουργικόν Συμβούλιον και ουδεμία πίστωσις εχορηγήθη διά λαϊκά συσσίτια.