ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 27-1-1933

ΑΝΑΤΡΟΠΗ; Η εσωτερική πολιτική κατάστασις εν Γερμανία έλαβεν όλως αιφνιδίως ευχάριστον τροπήν αργά το απόγευμα, οπότε ο Χίτλερ επισκεφθείς τον Χίντεμπουργκ [φωτ.] εγνώρισεν εις αυτόν ότι δεν εξαρτά πλέον την υποστήριξίν του προς την Προεδρικήν κυβέρνησιν εκ της υπ’ αυτού του ιδίου αναλήψεως της προεδρίας. Ούτω, ο Χίτλερ εγκαταλείπων το δόγμα «ή όλα ή τίποτε» εξομαλύνει την οδόν διά τον σχηματισμόν κυβερνήσεως εκ του κόμματος του Κέντρου και των εθνικοσοσιαλιστών, ήτις θα είνε σταθερά κυβέρνησις και θα παραμείνη επί μακρόν χρόνον. Το κατά πόσον τούτο θα σημάνη ανατροπήν του Σλάιχερ ή ανασχηματισμόν της κυβερνήσεώς του, είναι ζήτημα το οποίον θα κανονίση προσωπικώς ο Χίντεμπουργκ.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ: Εις την Ρουμανίαν, το να αποθάνη κανείς, ή μάλλον το να ταφή εις το νεκροταφείον της κωμοπόλεως, έχει γίνει μία πολυτέλεια. Αι κηδείαι πρώτης τάξεως στοιχίζουν 26.000 φράγκα, και μία θέσις μόνιμος εις το κοιμητήριον 6.500 φράγκα. Διά να διαμαρτυρηθή κατά της καταστάσεως αυτής η Ενωσις των πολυμελών οικογενειών της κωμοπόλεως, εσχημάτισε μίαν επιτροπήν δράσεως κατά της «ακριβείας του θανάτου», και η επιτροπή αύτη απεφάσισε να μηνύση τον Δήμον επί καταχρήσει εξουσίας.