ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 17–2–1933

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ: Επείγοντα τηλεγραφήματα μεταδίδουν την συγκίνησιν η οποία κρατεί καθ’ όλας τας Ηνωμένας Πολιτείας εκ της ανεπιτυχούς αποπείρας κατά του νέου Προέδρου κ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Η απόπειρα εγένετο εις το Μαϊάμι της Φλώριδος υπό τινος Τζόε Τσιγκάρα, μετανάστου εξ Ιταλίας, αναρχικού. Ο Ρούσβελτ επέστρεφεν εξ αλιευτικής εκδρομής την οποίαν είχεν κάμει προς τας Βερμούδας νήσους. […] Αμέσως μετά την αποβίβασίν του εις Μαϊάμι, κέντρον διαχειμάσεως της αμερικανικής αριστοκρατίας, κατηυθύνθη προς το πάρκον της πόλεως, όπου είχεν οργανωθή δεξίωσις προς τιμήν του. Η απόπειρα διεπράχθη όταν ο κ. Ρούσβελτ επεράτωσε μίαν σύντομον προσφώνησίν του.

ΔΙΑΚΟΠΗ: Αγγέλλεται εκ Στουτγάρδης ότι χθες την νύκτα, ενώ ο καγκελλάριος Χίτλερ ωμίλει εις το Δημαρχείον, άγνωστοι απέκοψαν διά πελέκεως το καλώδιον δι’ ου επεκοινώνει το εν λόγω οίκημα με τον σταθμόν του ασυρμάτου, όστις θα μετέδιδε την αγόρευσίν του. Η εκπομπή διεκόπη ούτω.

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ: Αποδοκιµάζεται παρ’ όλων των κοινωνικών τάξεων η απόπειρα πραξικοπήματος την οποία διενοήθησαν κληρικοί τινες προς κατάργησιν του ιερατικού ενδύματος. Σήμερον μάλιστα, μετά τας καταγγελθείσας αξιοποίνους πράξεις διαφόρων ιερωμένων, αποκρούεται απολύτως και η απλή συζήτησις επ’ αυτού του ζητήματος.