90 χρόνια πριν στην «Κ»: 3 – 6 – 1933

90 χρόνια πριν στην «Κ»: 3 – 6 – 1933

1' 19" χρόνος ανάγνωσης

ΠΛΩΤΗ ΝΗΣΙΔΑ: Επερατώθη η κατασκευή της πρώτης πλωτής νησίδος η οποία θα χρησιµεύση ως ενδιάµεσος σταθµός εις τα εκτελούντα υπερωκεανείας πτήσεις αεροπλάνα και η οποία θα αγκυροβολήση κατά το 1934 µεταξύ της αµερικανικής ακτής και της ευρωπαϊκής τοιαύτης, εις απόστασιν 500 περίπου µιλίων από της Νέας Υόρκης. Η νησίς αύτη θα δύναται να δεχθή 300 ταξιδιώτας, θα απαιτήση δε προσωπικόν 125 ανδρών. Τρεις παρόµοιαι νησίδες θα είνε ηγκυροβοληµέναι δυτικώς των Αζορών νήσων. Και µια πέµπτη τοιαύτη θα ευρίσκεται µεταξύ των Αζορών και του Βίγκο ή της Λισσαβώνος. Με τον τρόπον αυτόν θα γίνη δυνατή η τακτική αεροπορική συγκοινωνία των δύο ηπείρων, καθ’ όλην σχεδόν την διάρκειαν του έτους.

ΕΣΧΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ: «Επί είκοσιν έτη και επέκεινα ο Ελληνικός λαός υπέστη θυσίας και ταλαιπωρίας ασυλλήπτους διά την διάνοιαν των προνοµιούχων λαών της Αγγλίας και της Αµερικής. Εφθάσαµεν ως χώρα εις το έσχατον σηµείον. Η ανεργία αυξάνει ταχέως. Το επίπεδον του βίου του λαού, πάντοτε κατώτερον εν συγκρίσει προς το των χωρών της ∆ύσεως, κατήλθεν ακόµη περισσότερον εσχάτως. Η δυναµικότης του εις αντίστασιν και καρτερίαν έφθασεν εις το τέρµα της. Η υποµονή του εξηντλήθη σχεδόν. Θα δώσωµεν ό,τι ηµπορούµεν. Επιθυµούµεν όπως οι πιστωταί µας παραστούν µάρτυρες των προσπαθειών αυτών, των ταλαιπωριών και των δυσχερειών, και όπως αντιληφθούν αυτάς» [υπ. Εξωτερικών, ∆. Μάξιµος].

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Εις την Βουλήν των Κοινοτήτων διεξήχθη μακρά συζήτησις επί του σοβαρού ανταγωνισμού τον οποίον υφίσταται το αγγλικόν εμπόριον εκ μέρους του ιαπωνικού τοιούτου. Πολλοί βουλευταί προσεκόμισαν διάφορα στοιχεία εξ ων προκύπτει ότι η ιαπωνική βιομηχανία πωλεί εις αφαντάστως εξευτελιστικάς τιμάς τα προϊόντα της. Εις δεκατρείς χώρας της Αγγλικής Αυτοκρατορίας το ιαπωνικόν εμπόριον εκτοπίζει το αγγλικόν τοιούτον.