ΑΠΟΨΕΙΣ

H απασχόληση έχει μέγεθος

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 715.732 ιδιωτικές επιχειρήσεις. Από αυτές, 704.535 απασχολούν προσωπικό έως και 20 άτομα, ενώ 646.508 λειτουργούν με λιγότερους από 6 εργαζόμενους. Δηλαδή το 98,6% των ιδιωτικών επιχειρήσεων δεν υπόκειται στους νομικούς περιορισμούς περί ομαδικών απολύσεων. H μικρή επιχείρηση μπορεί να προσλαμβάνει και να απολύει χωρίς σημαντικές δεσμεύσεις.

Το στοιχείο για το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πράγματι εντυπωσιακό. Οχι μόνο γιατί αναδεικνύει το βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την ελληνική οικονομία από τις ανεπτυγμένες. Τα στοιχεία από την «επετηρίδα της αγοράς εργασίας του 2005», που μας απέστειλε χθες το Παρατηρητήριο Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, αποδεικνύουν ότι το περίφημο «2% περί ομαδικών απολύσεων» αφορά στην πραγματικότητα μόνο το 1,4% των επιχειρήσεων.

Ομως, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με 21 και περισσότερα άτομα, αν και αριθμητικά λίγες, απασχολούν το 36,7% του συνόλου των απασχολουμένων στο σύνολο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, το ειδικό βάρος που έχουν οι λιγοστές μεγάλες επιχειρήσεις στην απασχόληση συχνά ενισχύει τους μύθους περί αναζήτησης μεγαλύτερης εργασιακής ευελιξίας, αποσιωπώντας την απεριόριστη ευελιξία που υπάρχει στις μικρές επιχειρήσεις. Σε αυτές και οι κανόνες ανταγωνισμού εφαρμόζονται με μεγαλύτερη ελαστικότητα και οι εργασιακές συνθήκες ελέγχονται από τις επιθεωρήσεις σπανιότερα. Μάλιστα, τελευταία, ακόμη και οι επιχειρήσεις με 1 άτομο προσωπικό μπορούν να κάνουν χρήση των επιδοτούμενων προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας, των γνωστών «stage», και να προσλαμβάνουν ανέξοδα προσωρινά απασχολούμενους. Ενδεχομένως, αυτός να είναι ένας από τους λόγους που η προσωρινή απασχόληση αυξάνεται στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Ομως, την ίδια στιγμή, όπως συμπεραίνει και η μελέτη του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης, η αύξηση της απασχόλησης στη μικρού μεγέθους επιχείρηση είναι βραχεία και χωρίς προοπτικές. Αλλωστε, το 11,3% των επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 έως 5 άτομα προβλέπει αύξηση του προσωπικού κατά την επόμενη τριετία. Αντιθέτως, το ποσοστό αισιόδοξης προοπτικής αυξάνεται στο 31,3% στις επιχειρήσεις με περισσότερα από 100 άτομα. Εάν τα στοιχεία της έρευνας ειναι αξιόπιστα, η συζήτηση που θα ανοίξει το επόμενο τρίμηνο ανάμεσα σε συνδικαλιστικούς φορείς και υπουργείο δεν μπορεί να τα αγνοήσει. Ούτε και τα νομοθετήματα που ετοιμάζει το Απασχόλησης, για τα εργασιακά και τις επιθεωρήσεις εργασίας, στο 2007 μπορούν να παραβλεφθούν. H μεγάλη επιχείρηση, παρά το γεγονός ότι παραμένει μειοψηφία στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, παρ’ ότι υπόκειται στις μεγαλύτερες δεσμεύσεις για τη διατήρηση του προσωπικού, συνεχίζει να είναι αυτή που δημιουργεί περισσότερες και μακροβιότερες θέσεις απασχόλησης.