ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 30.VI.1959

ΓΑΛΛΙΑ: Λονδίνον, 29. – Το ταξίδιον τού προέδρου τής Γαλλίας, στρατηγού Καρόλου Ντέ Γκωλλ, εις Ιταλίαν, θεωρείται ενταύθα ως μία ακόμη εκδήλωσις τών προσπαθειών τού κ. Ντε Γκωλλ όπως συμπήξη ευρωπαϊκόν ηπειρωτικόν συνασπισμόν υπό τήν ηγεσίαν του. Παρ’ ότι διεψεύσθη επισήμως η πληροφορία ότι τό μεσογειακόν σύμφωνον συνεζητήθη εις Ρώμην μεταξύ Ντε Γκωλλ και τού Ιταλού προέδρου κ. Τζιοβάννι Γκρόνκι, εν τούτοις οι ενταύθα διπλωματικοί κύκλοι θεωρούν βέβαιον, ότι ο Γάλλος πρόεδρος έθιξε τό σχέδιον τούτο, τό οποίον θα περιλάβη τήν Γαλλίαν, τήν Ιταλίαν, τήν Ισπανίαν και τό Μαρόκο, αργότερον δε τήν Ελλάδα, τήν Τουρκίαν και τήν Τυνησίαν. Οι ίδιοι κύκλοι πιστεύουν ότι τό σχέδιον τούτο είχεν ευνοϊκήν απήχησιν εις τήν Ιταλίαν, η οποία επιθυμεί να ανακτήση έστω και μέρος τής παλαιάς επιρροής της εις τήν ανατολικήν Μεσόγειον και τήν βόρειον Αφρικήν.

Ο πρωταρχικός σκοπός τού κ. Ντε Γκωλλ όπως δημιουργήση άξονα Παρισίων – Ρώμης – Βόννης εγένετο ενταύθα δεκτός λίαν δυσμενώς, καθ’ όσον τό εν λόγω σχέδιον δεν προβλέπει τήν δυνατότητα βρεταννικής συμμετοχής.

Ο πρόεδρος τής γαλλικής Δημοκρατίας, στρατηγός Ντε Γκωλλ, επέστρεψε σήμερον εις Παρισίους. Τόν στρατηγόν και τήν ακολουθίαν του προέπεμψαν εις τό αεροδρόμιον τής Ρώμης, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών κ. Τζουζέππε Πέλλα και Ιταλοί και Γάλλοι επίσημοι.

ΧΑΒΑΗ: Χονολούλου 29. – Χθες διεξήχθη εις τάς νήσους Χαβάϊ δημοψήφισμα όπως η περιοχή αυτή καταστή 50ή πολιτεία τών Ηνωμένων Πολιτειών. Η μεγάλη πλειοψηφία τού λαού τών νήσων επεδοκίμασε τήν είσοδον τής περιοχής αυτής εις τήν Αμερικανικήν Συμπολιτείαν.