ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 19.VIII.1959

ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ: Λονδίνον, 18. – Αι εμπρηστικαί δηλώσεις τού Γρίβα, ερμηνεύονται ενταύθα ως απόπειρα τού τέως αρχηγού τής ΕΟΚΑ, όπως αναλάβη τήν εξουσίαν εις τήν Ελλάδα, παρά τήν προς αυτόν συμβουλήν τού Βασιλέως όπως απόσχη τής πολιτικής και αποφύγη να διαταράξη τήν εσωτερικήν και διεθνή θέσιν τής Ελλάδος δι’ ακαίρων ισχυρισμών.

Ο εις τάς Αθήνας ανταποκριτής τού «Ημερησίου Ταχυδρόμου» μεταδίδει αφ’ ετέρου, ότι ο στρατηγός Γρίβας μετ’ εμπιστοσύνης ελπίζει να εξασφαλίση εις τήν προσπάθειάν του τήν υποστήριξιν τών εργαζομένων τάξεων, αι οποίαι πληρώνονται με μικρούς μισθούς και ημερομίσθια, και πιθανώς επίσης να ελπίζη ότι θα τύχη τής υποστηρίξεως τής ΕΔΑ, εμφανιζόμενος ως αληθής πατριώτης, εις εποχήν εθνικών κρίσεων. Επίσης πολλοί δυσηρεστημένοι πολιτικοί και καιροσκόποι θα ηδύναντο να υποστηρίξουν τόν κ. Γρίβαν, όπως και επιχειρηματίαι και έμποροι ζημιούμενοι υπό προσφάτων διαταγμάτων τά οποία περιορίζουν τάς εισαγωγάς και τάς επιχορηγήσεις.

Φημολογείται επίσης ότι νεαροί αξιωματικοί αποκλίνουν να υποστηρίξουν τόν άνδρα τόν οποίον θεωρούν ως τόν ήρωα τής ελληνοκυπριακής αντιστάσεως. Ο κ. Καραμανλής, όμως, εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλής, και διαθέτει ισχυράν κυβερνητικήν πλειοψηφίαν ελέγχων συγχρόνως τάς στρατιωτικάς δυνάμεις τής χώρας. […] Αφού περαιτέρω γράφει ότι ο στρατηγός Γρίβας εζήτησε να γίνη δεκτός από τόν Βασιλέα διά να τόν προειδοποιήση ότι η κατάστασις εις τήν Ελλάδα πρέπει να μεταβληθή και ότι αυτός ήτο εις θέσιν να δημιουργήση τήν μεταβολήν αυτήν, προσθέτει ότι οι κυβερνητικοί κύκλοι τών Αθηνών ανησύχησαν διότι ο κ. Γρίβας μόνον διά πραξικοπήματος θα ηδύνατο να ανέλθη εις τήν εξουσίαν.

ΑΒΕΡΩΦ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΡΙΒΑ: Ιωάννινα, 18. – Ο εις Μέτσοβον ευρισκόμενος υπουργός τών Εξωτερικών κ. Ε. Αβέρωφ παρακληθείς να σχολιάση τά λεχθέντα υπό τού στρατηγού Γρίβα, είπε τά εξής: «Τάς γνώμας τού Διγενή παρηκολούθησα πάντοτε μετ’ ιδιαιτέρας προσοχής. Δεν με ενδιαφέρουν όμως αι γνώμαι τού κ. Γ. Γρίβα, άλλοτε αρχηγού τής «Χ» και ήδη αρχηγού μερικών παλαιοκομματικών οπαδών του. Μετά τού δημάρχου Μετσόβου και τών αγαπητών συμπατριωτών μου ασχολούμαι αυτήν τήν στιγμήν με σοβαρώτερα και πλέον ενδιαφέροντα πράγματα».