ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 13.IX.1959

Ο ΜΕΝΕΓΚΙΝΙ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΑΣ: – Μιλάνον, 12. – Δεν υπάρχει τρίτος άνθρωπος. Ο Ωνάσης επιθυμεί να συζευχθή την Μαρίαν. Μού το είπε άνευ περιστροφών μίαν εσπέραν, καθ’ όν χρόνον ευρισκόμεθα επί τής γεφύρας τής «Χριστίνας», εδήλωσεν ο κ. Τζιανμπατίστα Μενεγκίνι κατά τήν διάρκειαν τηλεφωνικής συνδιαλέξεώς του με συντάκτην τής εφημερίδος τού Μιλάνου «Ιλ Τζιόρνο».

Κατά τον κ. Μενεγκίνι, ο κ. Ωνάσης τα είχε τακτοποιήσει όλα. «Εκείνος επρόκειτο να ζήση με την Μαρία, η δε σύζυγός του μετά του Βενεζουελανού, περί τού οποίου ομιλούν τελευταίως. Οσον αφορά εμέ, ο ρόλος μου θα είχε λήξει. Βεβαίως, προσεπάθησα να αντιταχθώ, αλλά ουδέν ηδυνάμην να πράξω. Η Μαρία έχει τάς ιδιοτροπίας της. Ο Ωνάσης εδικαιολογήθη λέγων ότι ήτο ανίκανος να σεβασθή τούς κανόνας τής φιλοξενίας. Με τα δισεκατομμύρια που έχει θεωρεί τον εαυτόν του ως κυρίαρχον τού κόσμου».

Εις την ερώτησιν: «Πιστεύετε ότι αγαπώνται αληθώς;», ο κ. Μενεγκίνι απήντησε: «Ποίος ξέρει; Εγώ είμαι βέβαιος δι’ εν μόνον πράγμα: Εκείνα, τα οποία είχεν η Μαρία από εμέ, από ουδένα άλλον θα τα έχη».

Εξάλλου, εις ερώτησιν τού Ιταλού δημοσιογράφου περί τού αν ούτος θα συγχωρήση τήν καλλιτέχνιδα εις περίπτωσιν καθ’ ην αύτη ήθελε μεταμεληθή, ο κ. Μενεγκίνι εδήλωσε: «Δεν ξέρω… Αλλά… ναι, οπωσδήποτε… Η Μαρία υπήρξε το σημαντικώτερον γεγονός εις την ζωήν μου. Ουδέποτε είχον λόγους να είμαι δυσηρεστημένος μαζί της. Ήμην ο ευτυχέστερος άνδρας τού κόσμου. Και έπειτα ήλθεν η συζήτησις με τον Ωνάσην, επί τής θαλαμηγού… η απάντησις εκείνης… και εις διάστημα ολίγων μόνον ωρών εγκρέμισαν όλα όσα είχα οικοδομήσει εις μίαν ολόκληρον «δωδεκαετίαν».

ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΟΝ ΠΛΟΙΟΝ «ΧΡΙΣΤΙΝΑ»: – Αφού εν συνεχεία απεκάλυψεν ότι χθες τήν πρωΐαν προσεπάθησε να επικοινωνήση μετά τής συζύγου του και επληροφορήθη ότι αύτη είχεν αναχωρήσει με τον κ. Ωνάσην, ο κ. Μενεγκίνι εψιθύρισεν: «Αυτό το κατηραμένον πλοίον…».