ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 1.ΧΙ.1960

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Λονδίνον, 31. – Η Ανατολική Γερμανία έκλεισε τα σύνορά της ολίγον μετά τό μεσονύκτιον τής χθές, απαγορεύσασα τόσον τήν είσοδον εις τό ανατολικόν Βερολίνον ατόμων προερχομένων εκ τού δυτικού Βερολίνου, όσον και τήν δίοδον διά τού εδάφους της παντός προερχομένου εκ τής Δυτικής Γερμανίας. Η απόφασις αυτή, η οποία επαναφέρει και πάλιν υπό οξείαν μορφήν τό θέμα τής ελευθέρας επικοινωνίας τών δύο τομέων τής τέως γερμανικής πρωτευούσης, αποβλέπει εις τήν παρεμπόδισιν δύο εκδηλώσεων εις τό δυτικόν Βερολίνον: 1) Τού αρχομένου αύριον συνεδρίου τών τέως Γερμανών αιχμαλώτων, και 2) Τής συγκεντρώσεως τήν προσεχή Κυριακήν προσφύγων εκ τών άλλοτε γερμανικών εδαφών, η οποία εχαρακτηρίσθη ως ημέρα τής αλυτρώτου πατρίδος. Πάντως, οι οργανωταί τών δύο εκδηλώσεων ανήγγειλον χθές ότι θα τάς πραγματοποιήσουν οπωσδήποτε.

Ανακοινωθέν, εκδοθέν υπό τής Κυβερνήσεως τής Ανατολικής Γερμανίας, αναφέρει ότι η επιβληθείσα απαγόρευσις αποβλέπει εις τήν προστασίαν τού πληθυσμού από τά ανατρεπτικά και μιλιταριστικά στοιχεία τής Δυτικής Γερμανίας. Η κυβέρνησις τής Ανατολικής Γερμανίας τονίζει εις τό ανακοινωθέν της ότι αι οδοί τής χώρας αυτής, οι σιδηροδρομικοί της συρμοί και οι αεροπορικοί της διάδρομοι «δεν θα αφεθούν εις τήν διάθεσιν τών οργανωτών μιλιταριστικών και ανατρεπτικών συγκεντρώσεων».

Ταυτοχρόνως με τό ανακοινωθέν η «λαϊκή αστυνομία» τού Α. Βερολίνου ενίσχυσε σήμερον τάς φρουράς της εις τόν σταθμόν τού «μετρό», καθώς και εις τούς σταθμούς που ευρίσκονται μεταξύ Δ. Βερολίνου και τού ανατολικού τομέως. ΄Εκαστος σιδηρομικός συρμός υποβάλλεται εις έλεγχον εκ μέρους τών αστυνομικών.

Αντιθέτως, ο αριθμός τών φρουρών τών δυτικών φυλακίων εμειώθη εις τά μεταξύ δυτικού Βερολίνου και ανατολικού τομέως σημεία διαβάσεως.