ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 3.ΙΧ.1960

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ: Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής μετέβη χθές εις Κιλκίς και επεθεώρησε τάς μονάδας αι οποίαι μετέσχον τής μεγάλης ασκήσεως «Πλούτων» και παρηκολούθησεν εν συνεχεία την μεγάλην στρατιωτικήν παρέλασιν. Ομιλών τήν μεσημβρίαν εις τήν στρατιωτικήν λέσχην ενώπιον ολοκλήρου σχεδόν τής στρατιωτικής ηγεσίας τής χώρας και τών άλλων παρευρισκομένων αξιωματικών ο κ. Πρωθυπουργός διέγραψε τήν αποστολήν τών ενόπλων δυνάμεων εις τάς οποίας έχει ανατεθή η εθνική ασφάλεια τής χώρας. Ωμίλησεν ακολούθως διά τόν αφοπλισμόν, ο οποίος πρέπει να είναι πλήρης και ελεγχόμενος, και ανεφέρθη εις τήν ύφεσιν τονίσας ότι η Κυβέρνησις είναι υπέρ αυτής καθ’ ό μέτρον αύτη αποτελεί πολιτικήν και όχι τακτικήν, διότι η τακτική τήν υπονομεύει. Τέλος, ο κ. Πρωθυπουργός ανεφέρθη εις τόν κομμουνισμόν, τονίσας ότι εκτός τών άλλων, ο κομμουνισμός αποτελεί διά τήν Ελλάδα και φυλετικόν κίνδυνον. Πάντως, η χώρα εξήντλησε τα περιθώρια τής αφελείας και δεν είναι διατεθειμένη να οδηγηθή διά τής απάτης εις τόν ολοκληρωτισμόν και τήν τυραννίαν.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΕΗ: Αύριον Κυριακήν 4ην Σεπτεμβρίου, ο υφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Τρύφων Τριανταφυλλάκος θα κηρύξη τήν έναρξιν τής λειτουργίας τού Σταθμού Τηλεοράσεως, τόν οποίον εγκατέστησεν η Δ.Ε.Η. εις τό περίπτερόν της εις τήν έκθεσιν Θεσσαλονίκης. […]

Η Διεύθυνσις τού Προγράμματος τού Σταθμού ανετέθη εις τόν δημοσιογράφον κ. Βασ. Λ. Καζαντζήν. Ως διευθυντής παραγωγής προσεκλήθη εξ Αϊόβα τής Αμερικής, ο διευθυντής προγράμματος τού εκεί Σταθμού Τηλεοράσεως τής πόλεως Σιού κ. Γιάννης Κεσίσογλου. Η μουσική επίβλεψις τών προγραμμάτων ανετέθη εις τόν μουσικοσυνθέτην Νίκυ Γιάκοβλεφ, ο οποίος θα εμφανίζεται καθημερινώς εις ειδικά προγράμματα, εις τα οποία συμμετέχουν η Μαίρη Λώ και το μουσικό κουαρτέττο Λαυράνου. Προβλέπεται επίσης σειρά εκτάκτων εμφανίσεων άλλων γνωστών καλλιτεχνών τής ελαφράς μουσικής. Ειδικόν ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή του Ελληνικού Χοροδράματος τής κ. Ραλλού Μάνου εις μίαν σειράν τακτικών εμφανίσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειράν ταινιών μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, ειδικώς προετοιμασθεισών υπό τής ΦΙΛΙΠΣ και τής Δ.Ε.Η.