ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 4.ΙΧ.1960

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ: Βερολίνον, 3. – Η κατάστασις ήτο αμετάβλητος σήμερον την πρωΐαν εις τα σύνορα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας ως και μεταξύ τού ανατολικού και δυτικών τομέων τού Βερολίνου.

Εκ τής αστυνομίας τού Δ. Βερολίνου διεψεύσθη ότι οι αστυνομικοί τών ανατολικών τομέων συνέλαβον κατοίκους τού δυτικού τομέως, πλησίον τής γραμμής διαχωρισμού. Διεπιστώθη επίσης σήμερον ότι η απαγόρευσις εφηρμόζετο κάπως χαλαρώτερον. Ούτω, από σήμερον έπαυσε να διενεργήται έλεγχος εις τα ιδιωτικά συμμαχικά αυτοκίνητα.

Από πολιτικής πλευράς, οι κύκλοι οι προσκείμενοι εις την τοπικήν Κυβέρνησιν τού δυτικού Βερολίνου εδέχθησαν με ψυχραιμίαν τας χθεσινοβραδινάς απειλάς τού υφυπουργού Εξωτερικών τής Α. Γερμανίας κ. Βίντσερ κατά τής ελευθερίας τής κυκλοφορίας εις τους εναερίους διαδρόμους παρατηρούντες σχετικώς ότι επέμβασις τής αεροπορίας τής Α. Γερμανίας, η οποία προϋποθέτει ρωσικήν ενίσχυσιν, εμφανίζεται λίαν απίθανος υπό τάς σημερινάς συνθήκας.

Πράγματι, πιστεύεται επιμόνως ότι η απαγόρευσις εκ μέρους τών αρχών τής Α. Γερμανίας εις τους κατοίκους τής Δυτικής να μεταβούν εις το ανατολικόν Βερολίνον αποβλέπει αποκλειστικώς εις την σφυγμομέτρησιν τών ψυχολογικών αντιδράσεων τών συμμάχων προ τής νέας αυτής παραβιάσεως τού καθεστώτος τής πρώην γερμανικής πρωτευούσης.

Το απόγευμα θα αρχίσουν αι εργασίαι τού συνεδρίου τών προσφύγων, που θα αποτελέση απαρχήν τού εορτασμού τής «Ημέρας τής πατρίδος». Ανεκοινώθη ότι 115 άτομα έφθασαν αεροπορικώς εις δυτικόν Βερολίνον όταν απεκλείσθησαν από τάς οδικάς συγκοινωνίας. Τα αεροπορικά εισιτήρια εδόθησαν εις αυτά δωρεάν.

* Η ΝΕΑ ΠΛΑΖ τού «Αστέρος» εις τήν Βουλιαγμένην συγκεντρώνει πολλάς προτιμήσεις μεταξύ τών Αθηναίων. Τα δύο συγκροτήματα αποδυτηρίων τής νέας ακτής δύνανται να εξυπηρετήσουν ανέτως 2.000 άτομα. Εντός τού έτους θα προστεθούν εις την Βουλιαγμένην 100 μεμονωμένα περίπτερα, ξενοδοχείον πολυτελείας 15 κλινών, δύο εστιατόρια και κέντρον διασκεδάσεως που θα αποτελέσουν ένα συγκρότημα εφάμιλλον προς τα «Αστέρια».

* ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ τών μαθητών εις τά σχολεία αρχίζουν από αύριον, ενώ η περίοδος τής διασκεδάσεως διά τούς νεαρούς βλαστούς τών αθηναϊκών οικογενειών πλησιάζει προς το τέρμα της. Μετεξεταστέοι προετοιμάζονται ήδη διά τάς επαναληπτικάς εξετάσεις που αρχίζουν την προσεχή εβδομάδα.