ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 4.ΙΧ.1960

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΘ: Ομιλών κατά τήν διάρκειαν τού γεύματος, τό οποίον εδόθη υπό τής Επιτροπής τής Διεθνούς Εκθέσεως τής Θεσσαλονίκης επ’ ευκαιρία τών χθεσινών εγκαινίων της, ο πρωθυπουργός κ. Κωνστ. Καραμανλής, προέβη εις ευρύν απολογισμόν τής οικονομικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως και διέγραψε τήν σημερινήν οικονομικήν κατάστασιν τής χώρας. Ο κ. πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ανεφέρθη εις τήν σημειουμένην πρόοδον εις όλους τούς τομείς τής εθνικής δραστηριότητος, επί τή βάσει τών επισήμων στοιχείων και κατήγγειλε τήν καταβαλλομένην συνεχή προσπάθειαν παραπλανήσεως τού λαού διά τής διαστροφής αριθμών και γεγονότων. Ως αρχήν έθεσεν ο κ. Καραμανλής ότι η πληρεστέρα ικανοποίησις τών αναγκών είναι συνυφασμένη με τήν γενικήν πρόοδον τής οικονομίας. Εύλογα μεν, είπεν, αλλά πρόωρα αιτήματα ωρισμένων ομάδων τού πληθυσμού, όσον συμπαθή και αν είναι, δεν είναι δυνατόν να εύρουν τήν ικανοποίησίν των, παρά εφ’ όσον δεν αντιστρατεύονται τό κοινόν συμφέρον και δεν θέτουν εν κινδύνω τήν προσπάθειαν οικονομικής αναπτύξεως τής χώρας. Τέλος, ο κ. πρωθυπουργός εκάλεσεν όλους να συνειδητοποιήσουν τό γεγονός ότι βαδίζομεν σταθερώς προς μίαν καλυτέραν αύριον παρά τάς δυσχερείας που είναι ενδεχόμενον να εμφανίζωνται εκάστοτε.

ΚΙΚΗ ΜΟΡΦΟΝΙΟΥ: Τό διοικητικόν συμβούλιον τού Εθνικού Ωδείου συνεχάρη τήν δνίδα Κική Μορφονιού, τής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, δι’ επιστολής του τής οποίας τό περιεχόμενον έχει ως εξής: «Τό διοικητικόν συμβούλιον τού Εθνικού Ωδείου, ύστερα από τήν θριαμβευτικήν επιτυχίαν τής όπερας «Νόρμα» τού Μπελλίνι, τής Λυρικής Σκηνής, εις τό αρχαίον θέατρον τής Επιδαύρου, εις τήν οποία εσείς κατά γενικήν αναγνώρισιν, είχατε μίαν εξαιρετικήν επιτυχίαν, δίπλα εις τήν ένδοξον και μεγάλην καλλιτέχνιδα Μαρίαν Κάλλας, διά τήν οποίαν τό Εθνικόν Ωδείον είναι επίσης υπερήφανον ότι από τού 1937 έως 1939 διετέλεσε μαθήτριά του, σας συγχαίρει από τήν καρδίαν του και είναι ευτυχές γιατί, εσείς, γέννημα και θρέμμα τού Εθνικού Ωδείου και αριστούχος διπλωματούχος αυτού, (τάξις αειμνήστου Ειρήνης Σκέπερς), ετιμήσατε τόν καλλιτεχνικόν κόσμον τής Ελλάδος και τό μουσικόν ίδρυμα που σάς εξέθρεψε. Με τάς καλυτέρας μας ευχάς διά μίαν ένδοξον καλλιτεχνικήν σταδιοδρομίαν». Ο πρόεδρος: Μ. Καλομοίρης, ο γεν. γραμματεύς: Μ. Βούρτσης, η γεν. διευθύντρια: Κρινώ Καλομοίρη.