ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 11.IX.1960

DDR: Λονδίνον, 10. – Ανεκοινώθη, εξ εγκύρου πηγής, ότι η Γαλλία, η Αγγλία και αι Ην. Πολιτείαι απεφάσισαν να εμποδίσουν εις τό εξής τά ταξίδια τών υπηκόων τής Αν. Γερμανίας (Γερμανικής Δημοκρατικής Πολιτείας – DDR) εις χώρας, αι οποίαι δεν αναγνωρίζουν τήν τελευταίαν.

Τό αντίμετρον αυτό, τό οποίον θα εφαρμοσθή αμέσως και αθορύβως, απεφασίσθη υπό τών συμμάχων εις αντίποινα κατά τών περιορισμών, τούς οποίους επέβαλον από προχθές αι αρχαί τής Αν. Γερμανίας, εις τήν κυκλοφορίαν τών υπηκόων τής ομοσπονδιακής Γερμανίας εις τό Βερολίνον.

Διά τού αντιμέτρου θα απαγορευθή, κατ’ ουσίαν, εις τούς υπηκόους τής Αν. Γερμανίας να ταξιδεύουν έξω τών χωρών τού κομμουνιστικού συνασπισμού.

Ούτω, δεν πρόκειται πλέον να εφοδιάζωνται ούτοι με διασυμμαχικά ταξιδιωτικά έγγραφα, χάρις εις τά οποία οι επίσημοι και οι επιχειρηματίαι τής Αν. Γερμανίας ηδύναντο να κυκλοφορούν εις τάς χώρας, αι οποίαι δεν αναγνωρίζουν τό καθεστώς αυτής. Τό αντίμετρον θα δημιουργήση δυσχερείας, αι οποίαι υπάρχει πιθανότης να έχουν αντίκτυπον εις τήν οικονομίαν τής Αν. Γερμανίας.

Οσον αφορά τήν επιβολήν, απ’ ευθείας, οικονομικών κυρώσεων κατά τής Αν. Γερμανίας, δηλούται εξ εγκύρου πηγής ότι ουδεμία απόφασις ελήφθη εισέτι και ότι εν πάση περιπτώσει, ουδόλως προκύπτει ζήτημα κηρύξεως «γενικού μποϋκοτάζ» κατά τών προϊόντων τής χώρας αυτής.