ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 15.IX.1960

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ:Απέθανε χθες τήν 5ην πρωινήν, μετά κρίσιν παροξυντικής ταχυπαλμίας, που είχε αρχίσει από τής 3.30 πρωινής, ο λογοτέχνης Μιχαήλ (sic)* Καραγάτσης, εις ηλικίαν 52 ετών. Ο αποβιώσας έπασχεν, από δύο ετών, από έμφραγμα τής καρδίας, τόν δε θάνατόν του διεπίστωσεν ο ιατρός του καρδιολόγος κ. Βορίδης ο οποίος ευρίσκετο συνεχώς παρά τό πλευρόν του, αφ’ ης ώρας έπαθε τήν κρίσιν τής παροξυντικής ταχυπαλμίας. Η κηδεία του εκλιπόντος διακεκριμένου συγγραφέως θα γίνη σήμερον τήν 10ην π.μ. εκ τού ιερού ναού τού Α΄ Νεκροταφείου Αθηνών. Χθες, μόλις εγνώσθη ο θάνατός του, λογοτέχναι, άνθρωποι τών γραμμάτων και μέγας αριθμός φίλων του προσήλθον εις τήν οικίαν του και συνελυπήθησαν τά μέλη τής οικογενείας του.

Ο Μιχαήλ Καραγάτσης (Δημήτριος Ροδόπουλος, κατά τό πραγματικόν του όνομα, αδελφός τού προέδρου τής Βουλής Τ. Ροδοπούλου) εγεννήθη εις τάς Αθήνας τό 1908. Μετά τό πέρας τών γυμνασιακών του σπουδών μετέβη εις τήν Γαλλίαν διά νομικάς σπουδάς τάς οποίας συνέχισεν εις τό Πανεπιστήμιον Αθηνών, λαβών πτυχίον νομικών επιστημών τό 1929 και πολιτικών και οικονομικών επιστημών τό 1931. Ως λογοτέχνης έγινε γνωστός τό 1929, οπότε εβραβεύθη τό διήγημά του «Η κυρία Νίτσα» εις διαγωνισμόν τού περιοδικού «Νέα Εστία». Έκτοτε εδημοσίευσε τούς εξής τόμους μυθιστορημάτων και διηγημάτων: «Ο συνταγματάρχης Λιάπκιν», 1933, «Τό συναξάρι τών αμαρτωλών», 1935, «Χίμαιρα» 1936, «Γιούγκερμαν», 1939, «Τά στερνά τού Γιούγκερμαν», 1940, «Η λιτανεία τών ασεβών», 1940, «Τό χαμένο νησί», 1941, «Νυκτερινή ιστορία», 1943, «Ο κοτζάμπασης τού Καστρόπυργου», 1944, «Πυρετός», 1945, «Ο μεγάλος ύπνος», 1946, «Αίμα χαμένο και κερδισμένο», 1947, «Βασίλης Λάσκος», 1948, «Τά στερνά τού Μίχαλου», 1949, «Τό νερό τής βροχής», 1950. Τό 1955 εξέδωκε τόν «Κίτρινον φάκελον» και φέτος, τό τελευταίον του έργον «Σέργιος και Βάκχος». Ο Καραγάτσης έγραψε και τά θεατρικά έργα, που επαίχθηκαν από σκηνής, «Μπαρ Ελδοράδο», 1946, και «Κάρμεν», 1948. Τό 1946 εγυρίσθη εις ιδικόν του σενάριον η ταινία «Καταδρομή». Υπήρξε συνεργάτης πολλών αθηναϊκών εφημερίδων και τής «Καθημερινής» κατά τήν περίοδον 1936-38, και από τού 1946 θεατρικός κριτικός τής εφημερίδος «Βραδυνή». Ο Καραγάτσης ησχολήθη και με τήν ιστορικήν μελέτην, συγγράψας τρίτομον «Ιστορίαν τών Ελλήνων» τής οποίας εξεδόθη μόνον ο πρώτος τόμος.

* Τό όνομα τού συγγραφέα είναι Μ. Καραγάτσης και όχι Μιχαήλ Καραγάτσης, όπως εσφαλμένα αναγράφεται. Τό Μ. υπονοεί τό Μήτιας, ρωσίζον υποκοριστικόν τού Δημήτριος, όπως ήταν τό πραγματικό του.