ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 20.IX.1960

ΕΛΛΑΣ – ΗΠΑ – ΕΣΣΔ: (Από άρθρο τής Μάργκαρετ Χίγκινς): Οι Έλληνες έδωσαν εις τήν Ουασιγκτώνα τήν ήρεμον διαβεβαίωσιν ότι δεν θα επαναληφθή τό επεισόδιον τού Αυγούστου, κατά τό οποίον επετράπη εις δέκα τουλάχιστον σοβιετικά αεροπλάνα τύπου «Ιλιούσιν 14», βραχείας ακτίνος ενεργείας, τά οποία κατηυθύνοντο δι’ εγκληματικήν αποστολήν εις τό Βελγκικόν Κογκό, να ανεφοδιασθούν με καύσιμα εις αεροδρόμιον τού ΝΑΤΟ. Τό αυτό έπραξαν και οι Ιταλοί, επιτρέψαντες εις πέντε μακροτέρας ακτίνος ενεργείας «Ιλιούσιν 18», όπως προσγειωθούν εις Ρώμην. Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι, αι οποίαι κατά τάς τελευταίας αυτάς ημέρας κατήγγειλαν δημοσία επί τέλους τήν σοβιετικήν στρατιωτικήν επέμβασιν εις τό Κογκό, εξερευνούν, έστω και διστακτικώς, τήν δυνατότητα μιας δημοσίας διακηρύξεως από μέρους τών επί τών νοτίων συνόρων τής Ρωσίας συμμάχων εθνών, απαγορευούσης τήν παραβίασιν τού εναερίου χώρου των υπό σοβιετικών αεροπλάνων κατευθυνομένων εις Αφρικήν, εφ’ όσον η Ρωσία επιμένει να περιφρονή τάς αποφάσεις τών Ηνωμένων Εθνών. Τούτο θα καθίστα ουσιωδώς αδύνατον εις τάς βραχείας ακτίνος δράσεως «Ιλιούσιν 14» να πετάξουν προς νότον, διότι έχουν ανάγκην ενός ενδιαμέσου σημείου ανεφοδιασμού εις τό συμμαχικόν τμήμα τής Μεσογείου. Αλλά και αν ακόμη έμελλον να μετάξουν από τήν Ρωσίαν αεροπλάνα «Ιλιούσιν» μακροτέρας ακτίνος ενεργείας, διά μέσου τής Γιουγκοσλαβίας -τής μοναδικής μη συμμαχικής διαβάσεως- ταύτα θα ηναγκάζοντο να προσγειωθούν εις κάποιο σημείον τής Βορ. Αφρικής. Τό πόσον πρόθυμος θα ήτο μια χώρα, ως η Αίγυπτος, να συνεργασθή με τήν Ρωσίαν επί τού ζητήματος τούτου, παραμένει θέμα συζητήσιμον.

ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΗΠΑ: Ο άλλοτε εν Αθήναις πρεσβευτής τών Ηνωμένων Πολιτειών κ. Τζωρτζ ʼλλεν, ήδη διευθυντής τής υπηρεσίας διαφωτίσεως τών ΗΠΑ αφιχθείς εκ Σόφιας τήν εσπέραν τής παρελθούσης Κυριακής, ανεχώρησε χθες τήν 12.30 μ.μ. διά Ρώμην. Κατά τήν αναχώρησίν του, ο κ. ʼλλεν εξέφρασε προς τούς δημοσιογράφους τήν λύπην του διότι δεν ηδυνήθη να συναντηθή μετά τών κ.κ. Καραμανλή και Αβέρωφ. Εκ μέρους τών ενταύθα αμερικανικών κύκλων διηυκρινίζετο ότι η μετάβασίς του εις Ζάγκρεμπ και Σόφιαν (πρωτεύουσαν τής κομμουνιστικής Βουλγαρίας) ουδένα έχει πολιτικόν χαρακτήρα, επραγματοποιήθη δε προς επίσκεψιν τών εκθέσεων Ζάγκρεμπ και Φιλιππουπόλεως, δοθέντος ότι ο κ. ʼλλεν έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθή από τόν πρόεδρον τών ΗΠΑ, όπως τόν εκπροσωπεί εις όλας τάς διεθνείς εκθέσεις εις τάς οποίας μετέχουν αι Ηνωμέναι Πολιτείαι.

Η ανωτέρω ερμηνεία τών εν Αθήναις αμερικανικών διπλωματικών παραγόντων παρετηρείτο εκ μέρους ελληνικών πολιτικών παραγόντων, πρέπει να θεωρήται ανεπαρκής, δεδομένου ότι η έκθεσις τής Φιλιππουπόλεως αρχίζει τήν 24ην τρέχοντος, αφ’ ετέρου δε αι Ηνωμέναι Πολιτείαι εκπροσωπούνται και εις τήν διεθνή έκθεσιν Θεσσαλονίκης, όπου δεν μετέβη ο κ. ʼλλεν.