ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 22.IX.1960

ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: Θεσσαλονίκη, 21. – Σοβαρόν επεισόδιον εσημειώθη τάς πρώτας απογευματινάς ώρας χθες εις τήν ελληνοτουρκικήν μεθοριακήν περιοχήν τής Νέας Βύσσης τού Έβρου, κατά τήν διάρκειαν τού οποίου συνελήφθη και εξετελέσθη υπό Τούρκων στρατιωτών Έλλην αγρότης και ετραυματίσθη άλλος, ετραυματίσθη δε μάλλον σοβαρώς διά πελέκεως Τούρκος δόκιμος αξιωματικός, ο οποίος θεωρείται ως ο κύριος υπεύθυνος και πρωταγωνιστής τού επεισοδίου. Τό σχετικόν τηλεγράφημα τού διοικητού χωροφυλακής Έβρου προς τόν υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τήν επιθεώρησιν χωροφυλακής αναφέρει τά εξής: «Χθες ώραν 14.30, τμήμα τουρκικού στρατού επετέθη κατά ομάδος γεωργών κατοίκων Νέας Βύσσης εργαζομένων παρά τήν νησίδα Νιζίμ μπέη, παραχωρηθείσαν προσφάτως εις τήν Ελλάδα υπό τής μικτής ελληνοτουρκικής επιτροπής καθορισμού τών συνόρων τών δύο κρατών. Επηκολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα τόν φόνον υπό τών Τούρκων τού Αντωνίου Τζορίδη ετών 25 και τόν τραυματισμόν διά περιστρόφου τού Σωτηρίου Καζακίδη ετών 49. Επίσης ετραυματίσθη διά πελέκεως Τούρκος έφεδρος αξιωματικός. Επιτροπή εκ τού εισαγγελέως, τού διοικητού χωροφυλακής και ιατροδικαστών μετέβησαν επί τόπου προς συνάντησιν τών τουρκικών μεθοριακών αρχών. Εκ μέρους τών ελληνικών αρχών εγένοντο έντονοι διαμαρτυρίαι προς τόν Τούρκον νομάρχην τής Αδριανουπόλεως».

ΕΛΛΑΣ – ΕΟΚ – ΗΠΑ: Ανεχώρησε χθες διά τάς Βρυξέλλας ο οικονομικός σύμβουλος παρά τώ πρωθυπουργώ κ. Κ. Γούστης, διά να παρακολουθήση τάς διεξαγομένας εκεί διαπραγματεύσεις τής ελληνικής αντιπροσωπείας επί τού θέματος τής συνδέσεως τής Ελλάδος με τήν Ε.Ο.Κ. Σημειωτέον, ότι αι ως άνω διαπραγματεύσεις ήρχισαν προ τετραημέρου, κατά δημοσιογραφικάς δε πληροφορίας η μετάβασις εις Βρυξέλλας τού κ. Γούστη σχετίζεται με ωρισμένας δυσχερείας τάς οποίας αντιμετωπίζει η ελληνική αντιπροσωπεία, ιδίως λόγω τής αμερικανικής εμμονής εις τό θέμα τής μειώσεως τών δασμών επί τών καπνών.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ: Τά νέα βιβλία. «Καλλίμαχος, ο ξύλινος νους». Απόδοσις: Γιάννη Δάλλα. Σχ. 8ον. Σελ. 28. Εκδόσεις: «Ενδοχώρας», Γιάννινα 1960.