ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 23.IX.1960

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ: Η ελληνική Κυβέρνησις προέβη χθές εις έντονα διαβήματα διαμαρτυρίας προς τήν Κυβέρνησιν τής Αγκύρας διά τήν δολοφονικήν επίθεσιν Τούρκων στρατιωτικών εναντίον ανυπόπτων Ελλήνων υλοτόμων εις τήν τοποθεσίαν Ναζήμ μπέη τού ΄Εβρου και τόν φόνον ενός ΄Ελληνος και τόν τραυματισμόν ετέρου. Μέχρι στιγμής δέν υπήρξεν από τουρκικής πλευράς απάντησις εις τα διαβήματα, εν αναμονή προφανώς τών διεξαγομένων και από τουρκικής πλευράς ανακρίσεων. Σχετικώς τήν εσπέραν χθές, εκ τού υπουργείου Εξωτερικών, εδόθη η ακόλουθος ανακοίνωσις:

Εκ τού υπουργείου Εξωτερικών ανεκοινώθη χθές ότι ευθύς ως εγνώσθησαν ενταύθα αι πρώται πληροφορίαι περί τού αποτελέσματος τής χθεσινής συναντήσεως τών ελληνικών και τουρκικών αρχών εις τήν τοποθεσίαν Ναζήμ μπέη, όπου τήν προηγουμένην εσημειώθη το συνοριακόν επεισόδιον, εδόθησαν οδηγίαι εις τόν εν Τουρκία πρέσβυν τής Ελλάδος όπως προβή εις έντονον διάβημα διαμαρτυρίας, επικαλούμενον το περυσινόν ελληνοτουρκικόν πρωτόκολλον περί σημάνσεως τής μεθοριακής γραμμής, βάσει τού οποίου, άμα τή πασσαλώσει τής νέας γραμμής υπό κοινών συνεργείων, τα περιεχόμενα εις εκάστην χώραν εδαφικά τμήματα θα αφίεντο αμέσως ελεύθερα πρός καλλιέργειαν εις τούς υπηκόους τής χώρας εις ήν περιήλθον. Ο ΄Ελλην πρέσβυς εζήτησε καταβολήν αποζημιώσεως και αυστηράν τιμωρίαν τών υπαιτίων.

Συγχρόνως, ο γενικός διευθυντής τού υπουργείου Εξωτερικών εκάλεσε χθές τήν μεσημβρίαν τόν Τούρκον πρέσβυν πρός όν προέβη εις παράλληλον διάβημα.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: Με επιτυχίαν συνεχίζεται εις τήν Θεσσαλονίκην το οργανωθέν επ’ ευκαιρία τής διεθνούς εκθέσεως φεστιβάλ τού ελληνικού κινηματογράφου, το οποίον ήρχισεν ως γνωστόν τήν παρελθούσαν Τρίτην. Χθές το βράδυ προεβλήθησαν αι ταινίαι: «Ο Δράκος» τού Ν. Κούνδουρου (παραγωγής 1956), «Λίμνη τών πόθων» τού Γ. Ζερβού (παραγωγής 1958) και η αμερικανική κόπια τής ταινίας «Το Ποτάμι» τού Ν. Κούνδουρου. Σήμερον Παρασκευήν, το απόγευμα, θα προβληθή η «Αστέρω» τού Ντίνου Δημοπούλου (παραγωγής 1959) και το «Νησί τών γενναίων» τού Ντίνου Δαδήρα (παραγωγής 1959). Το βράδυ θα παιχθούν δύο ή τρία εκ τών ελληνικών «ντοκυμανταίρ», που προεκρίθησαν διά το φεστιβάλ.