ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 25.IX.1960

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ: Νέα Υόρκη, 24. – Η κρίσις τήν οποίαν αντιμετωπίζει σήμερον ο Οργανισμός τών Ηνωμένων Εθνών είναι σοβαρωτάτη, κατά γενικήν αντίληψιν, και οφείλεται αποκλειστικώς εις τόν χθεσινόν λόγον τού πρωθυπουργού τής Σοβιετικής Ενώσεως κ. Νικήτα Κρούστσεφ και τήν επίθεσίν του εναντίον αυτών τών θεμελίων τού οργανισμού και τού προσώπου τού Γενικού Γραμματέως κ. Νταγκ Χάμμερσκελντ (Dag Hammarskjold, φωτογραφία). Η πρώτη εβδομάς τής 15ης συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων Εθνών έληξε με τόνον βαρείας απαισιοδοξίας. Οι Δυτικοί υπουργοί Εξωτερικών προσπαθούν τώρα να αντιμετωπίσουν τήν ρωσικήν επίθεσιν διά τής εκφράσεως εμπιστοσύνης τών αντιπροσώπων προς τόν Γενικόν Γραμματέα, ώστε να εξουδετερώσουν τήν πίεσιν τήν οποίαν ασκεί επ’ αυτού η ρωσική στάσις. Οπωσδήποτε η προοπτική διά τήν πρόοδον τών εργασιών τού Ο.Η.Ε. και τήν εξεύρεσιν λύσεως τών διεθνών προβλημάτων με τήν δημιουργηθείσαν ατμόσφαιραν είναι προβληματική και τά σχόλια τού διεθνούς Τύπου, εκτός τού κομμουνιστικού, επιρρίπτουν εις τόν Ρώσον πρωθυπουργόν τήν ευθύνην διά τό αδιέξοδον εις τό οποίον φέρονται τά Ηνωμένα Έθνη.

Οι Δυτικοί διπλωμάται ετόνιζον σήμερον τήν σοβαρότητα τής καταστάσεως, η οποία προεκλήθη διά τόν Οργανισμόν Ηνωμένων Εθνών εκ τού χθεσινού λόγου τού κ. Κρούστσεφ και απεκάλουν τάς προταθείσας μεταβολάς απόπειραν προς καταστροφήν τού Ο.Η.Ε. Αι μεταβολαί ανεφέροντο εις τήν αντικατάστασιν τού γενικού γραμματέως με τριμελή επιτροπήν και τήν μεταφοράν τής έδρας εκ Νέας Υόρκης εις Ελβετίαν ή Αυστρίαν. Ο κ. Κρούστσεφ, χρησιμοποιήσας τήν λέξιν «οργανέττα», υπηνίχθη ότι ο κ. Χάμμερσκελντ κατεχράσθη τών δικαιωμάτων του εις τήν δράσιν του εις τό Κογκό. Και κατηγόρησεν ότι εις τήν Ν. Υόρκην οι αντιπρόσωποι τού Ο.Η.Ε. υπόκεινται εις περιορισμούς και επιθέσεις εκ μέρους γκάγκστερς.

Ο πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ντουάϊτ Αϊζενχάουερ, μολονότι απέφυγε τά άμεσα σχόλια, συνεφώνησε με τόν κ. Γουώντσγουορθ, ο οποίος είπεν ότι η κρίσις συνίσταται εις μίαν απόπειραν καταστροφής τού γραφείου και τής οργανώσεως τής Γενικής Γραμματείας και δι’ αυτής αυτού τού Ο.Η.Ε.