ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 27.IX.1960

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: Ο πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ερωτηθείς υπό τών αντιπροσώπων τού Τύπου κατά τήν έξοδόν του εκ του υπουγείου τών Εξωτερικών επί τού ελληνοτουρκικού επεισοδίου, εδήλωσεν ότι η Κυβέρνησις προέβη ήδη εις εντονώτατα διαβήματα πρός τήν ΄Αγκυραν. Ετόνισε δε ιδιαιτέρως ότι ακριβώς η αδιατάρακτος συνέχισις τών επισήμων φιλικών σχέσεων προϋποθέτει και τήν καλλιέργειαν φιλικών αισθημάτων μεταξύ τών πληθυσμών, πράγμα το οποίον δέν δύναται να επιτευχθή εάν προκαλούνται μεθοριακά επεισόδια, όπως το πρόσφατον εις τήν ελληνικήν νησίδα τού ΄Εβρου. Εις άλλην ερώτησιν ο κ. Πρωθυπουργός απέκλεισεν οιανδήποτε πιθανότητα μεταβάσεώς του εις τα Ηνωμένα ΄Εθνη διά να μετάσχη, επί κεφαλής τής ελληνικής αντιπροσωπείας, εις τας εργασίας τής Γενικής Συνελεύσεως.

Εξ αφορμής τής κατατεθείσης υπό τών βουλευτών τού Κόμματος Φιλελευθέρων κ.κ. Κοθρή και Μπακατσέλλου ερωτήσεως επί τού συνοριακού επεισοδίου εις τόν ΄Εβρον και εν όψει τού γεγονότος ότι αύτη εν απουσία τής Βουλής δεν δύναται να συζητηθή αμέσως, εξεδόθη η κάτωθι κυβερνητική ανακοίνωσις, αποσταλείσης συγχρόνως και τής κατά τόν κανονισμόν τής Βουλής οφειλομένης απαντήσεως εις τό Προεδρείον τής Βουλής:

Ευθύς, ως επληροφορήθη το σημειωθέν κατά τάς απογευματινάς ώρας τής 20ής τρέχοντος μεθοριακόν επεισόδιον, ο νομάρχης ΄Εβρου, ενεργών κατά τα κεκανονισμένα, απηύθυνε διαμαρτυρίαν πρός τόν νομάρχην Αδριανουπόλεως, ζητών όπως πραγματοποιηθή αμέσως συνάντησις επί τής νησίδος Ναζίμ μπέη τών εκατέρωθεν τοπικών αρχών. Η συνάντησις επραγματοποιήθη εντός τού βραχυτέρου δυνατού χρονικού διαστήματος, ήτοι τήν πρωίαν τής επομένης.

΄Αμα τη λήψει τών πρώτων πληροφοριών περί τής συναντήσεως τών ελληνοτουρκικών αρχών και δή περί τής από κοινού ανευρέσεως τού πτώματος τού Αντωνίου Τζορίδη εντός τού ελληνικού εδάφους, παρεσχέθησαν επείγουσαι οδηγίαι εις τόν εν Αγκύρα πρέσβυν όπως προβή εις έντονον διαμαρτυρίαν πρός τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν, ζητών τήν αυστηράν τιμωρίαν τών υπαιτίων και καταβολήν αποζημιώσεως διά τόν άδικον φόνον. Παράλληλον διάβημα εγένετο πρός τόν ενταύθα Τούρκον πρέσβυν, κληθέντα επί τούτω υπό τού γενικού διευθυντού τού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι Τούρκοι αρμόδιοι εξέφρασαν τήν βαθείαν των λύπην διά τό επεισόδιον καθ’ ό απώλεσε τήν ζωήν τού ΄Ελλην αγρότης και υπεσχέθησαν όπως απαντήσουν εις τό ημέτερον αίτημα ευθύς ως λάβουν το πόρισμα τής διεξαγομένης ανακρίσεως, τήν οποίαν επισπεύδουν. Η ελληνική Κυβέρνησις, εν αναμονή ικανοποιήσεως εκ μέρους τής τουρκικής Κυβερνήσεως, ουδέν έχει περισσότερον να ανακοινώση επί τού παρόντος».