ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 29.IX.1960

ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΡΤΕΝ: Υπό μορφήν αφηγήσεων τού εγκληματίου πολέμου Μαξ Μέρτεν, ο οποίος είχε καταδικασθή εις τήν Ελλάδα εις 25ετή ειρκτήν και εξεδόθη προ ενός περίπου έτους εις τήν Γερμανίαν διά να κριθή από τήν δικαιοσύνην τής πατρίδος του, εδημοσιεύθησαν εις τήν εφημερίδα «Ηχώ του Αμβούργου» και το εβδομαδιαίον περιοδικον «Ντερ Σπήγκελ», εντόνως συκοφαντικά δημοσιεύματα κατά τού πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή και τού υπουργού τών Εσωτερικών κ. Δημ. Μακρή και τής συζύγου του. Διά τών δημοσιευμάτων τούτων, εμφανίζονται και τά τρία ως άνω πρόσωπα ως πράκτορες τού εδρεύοντος εις τήν Θεσσαλονίκην κατά τήν διάρκειαν τής Κατοχής, γερμανικού στρατηγείου και μάλιστα ως αμειφθέντες διά τάς «υπηρεσίας» των διά τής εκποιήσεως εβραϊκών περιουσιών.

Η Κυβέρνησις, ευθύς ως έλαβε γνώσιν τών κακοήθων αυτών δημοσιευμάτων, έσπευσε να προμηθευθή αντίτυπα τής εφημερίδος και τού περιοδικού, τά οποία επί λέξει εν μεταφράσει, έδωσε χθες εις τήν δημοσιότητα. Παραλλήλως, η γερμανική Κυβέρνησις δι’ επισήμου ανακοινώσεώς της κατεδίκασεν αυστηρώς τά λιβελλογραφήματα και εξέφρασε τήν λύπην της προς τήν ελληνικήν Κυβέρνησιν δι’ αυτά. Τέλος, ο υπουργός τών Εσωτερικών κ. Δημ. Μακρής εδήλωσε χθες ότι «θα καταθέση μήνυσιν διά τά κακοήθη δημοσιεύματα κατά τών υπευθύνων αμφοτέρων τών εντύπων, τά δημοσιεύματα τών οποίων οσονδήποτε άθλια και υβριστικά και εάν απεδείχθησαν δεν παύουν να είναι εγκληματικώς συκοφαντικά. Προς υποβολήν τής σχετικής μηνύσεως εζητήθησαν ήδη διά τής εν Βόννη ελληνικής Β. Πρεσβείας τά στοιχεία τών υπευθύνων τών δύο εντύπων».

Εκ τής αντιπολιτεύσεως ουδείς εσχολίασε τό περιεχόμενον τών δημοσιευμάτων τό οποίον γενικώς εχαρακτηρίσθη ως υβριστικόν και χυδαίον. Υπό δύο μόνον αρχηγών, τών κ.κ. Βενιζέλου και Τσιριμώκου, εζητήθη απλώς όπως η ελληνική Κυβέρνησις προβή εις όλας τάς επιβαλλομένας ενεργείας προς αποκατάστασιν τής επιχειρούμενης σπιλώσεως υπολήψεων. Υπό σχετικόν πνεύμα κατετέθησαν και επερωτήσεις υπό τινων βουλευτών.