ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 7.ΙΙ.1961

ΣΥΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΒΑΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ: Μόσχα, 6. – Ως ανεκοίνωσε σήμερον το Πρακτορείον «Τάςς», η σοβιετική Κυβέρνησις απηύθυνε πρός τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν διακοίνωσιν εξ αφορμής τής εν Τουρκία εγκαταστάσεως βάσεων εκτοξεύσεως πυραύλων τού ΝΑΤΟ.

«Είναι ευνόητον -προστίθεται εις τήν διακοίνωσιν αυτήν- ότι αι ειδήσεις αι δημοσιευθείσαι εις τόν τουρκικόν Τύπον σχετικώς με τήν εγκατάστασιν βάσεων εκτοξεύσεως πυραύλων τού ΝΑΤΟ εγγύς τών σοβιετικών συνόρων, καθώς και η πρόθεσις τού ΝΑΤΟ όπως εφοδιάση τήν Τουρκίαν δι’ ατομικών όπλων, προκαλούν τήν επαγρύπνησιν τής σοβιετικής Κυβερνήσεως». Η σοβιετική Κυβέρνησις, υπενθυμίζουσα περαιτέρω ότι η χώρα της είχεν ήδη επιστήσει τήν προσοχήν τής προηγουμένης τουρκικής Κυβερνήσεως επί τών κινδύνων μια διευρύνσεως τής συνεργασίας μεταξύ τής Τουρκίας και τού ΝΑΤΟ, αναφέρει τα εξής: «Κατά συνέπειαν, οι ιθύνοντες κύκλοι και η δημοσία γνώμη τής Σοβ. Ενώσεως υπεδέχθησαν με ικανοποίησιν τάς δηλώσεις τών νέων ιθυνόντων τής Τουρκίας, διά τών οποίων ούτοι εξέφραζον τήν πρόθεσίν των περί αποκαταστάσεως τής σοβιετοτουρκικής φιλίας». Η σοβιετική Κυβέρνησις λέγει εν κατακλείδι, ότι «επιθυμούσα τήν αποκατάστασιν σχέσεων καλής γειτονίας μετά τής Τουρκίας, θέλει να πιστεύη ότι οι ιθύνοντες τής τουρκικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν όπως η χώρα των παρασυρθή εις επικινδύνους περιπετείας, δυναμένας να διακυβεύσουν τήν υπόθεσιν τής ειρήνης».

Κατά το Πρακτορείον «Τάςς», ο εν Αγκύρα Σοβιετικός πρεσβευτής εζήτησε διευκρινήσεις από τήν τουρκικήν Κυβέρνησιν διά τάς πληροφορίας περί κατασκευής τών ανωτέρω βάσεων τού ΝΑΤΟ εν Τουρκία.

ΗΠΑ – ΕΣΣΔ: Ουασικτών, 6. – Ο Αμερικανός υπουργός τών Εξωτερικών κ. Ντήν Ράσκ εδήλωσε σήμερον, κατά τήν πρώτην συνέντευξίν του πρός τους αντιπροσώπους τού Τύπου, ότι η απελευθέρωσις τών Αμερικανών αεροπόρων καθώς επίσης και τα νέα «σχήματα» που χρησιμοποιούνται εις τάς σχέσεις μεταξύ Ηνωμ. Πολιτειών και Σοβ. Ενώσεως, ουδόλως έχουν τήν σημασίαν ότι επήλθε ριζική μεταβολή εις τάς μεταξύ τών δύο χωρών σχέσεις, σημαίνουν δε απλώς ότι παρεκάμφθησαν μερικά εμπόδια, προκειμένου να επιτευχθή κάποια πρόοδος. Τα σοβαρά προβλήματα -είπε- τα υφιστάμενα μεταξύ τών δύο χωρών δεν δύνανται να εξαφανισθούν διά μόνον τόν λόγον ότι υπάρχει μία νέα Κυβέρνησις εις τήν Ουασιγκτώνα και ότι χρησιμοποιείται γλώσσα ηπιωτέρα τής χρησιμοποιουμένης κατά τήν διάρκειαν τού ψυχρού πολέμου. Δέν πρέπει -εξηκολούθησε- να υπάρχη υπερβολική αισιοδοξία όσον αφορά τήν λύσιν τών Σοβιετοαμερικανικών προβλημάτων, κκατόπιν τής απελευθερώσεως τών δύο Αμερικανών αεροπόρων.