ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 28.XI.1961

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Η Κυβέρνησις, δι’ αρμοδίου εκπροσώπου της, απαντώντος εις ερωτήσεις σχετικώς με την εκ Λωζάννης συνέντευξιν τού αρχηγού τών Φιλελευθέρων κ. Σ. Βενιζέλου πρός τάς δύο φιλικάς του εφημερίδας τών Αθηνών και τής Θεσσαλονίκης, δημοσιευθείσαν τήν παρελθούσαν Κυριακήν, εδήλωσε τα εξής:

«Οπως είναι φανερόν, πρόκειται περί φαιδρολογημάτων τού κ. Βενιζέλου, ο οποίος, ως γνωστόν, έχει εξασφαλίσει εις τήν χώραν μας το προνόμιον τής πολιτικής ασυδοσίας. ΄Οσον αφορά τάς πρωτοφανείς εις ελαφρότητα απειλάς, θα πρέπει να αποδοθούν εις κακάς εκ τού παρελθόντος συνηθείας του. Δεν αντιλαμβάνεται ο κ. Βενιζέλος ότι η παρούσα κατάστασις τής χώρας και η πολιτική ωριμότης τού ελληνικού λαού δέν προσφέρονται δι’ επαναλήψεις πολιτικών τυχοδιωκτισμών τού παρελθόντος».

Ο αρχηγός τών Φιλελευθέρων κ. Σ. Βενιζέλος, εις τήν συνέντευξίν του, ενώ επαναλαμβάνει χρησιμοποιών και τάς φραστικάς διατυπώσεις τού κ. Παπανδρέου, περί «οργίου εκλογικής νοθείας», και τούς υπό τής άκρας αριστεράς διατυπωθέντας και υποστηριζομένους ισχυρισμούς περί «προδιαγεγραμμένου σχεδίου βίας και τρομοκρατίας πρός αλλοίωσιν τού λαϊκού φρονήματος», προχωρεί έτι περαιτέρω. Ούτω ο κ. Βενιζέλος ομίλει περί «υπερκράτους» το οποίον έχει εγκαθιδρυθή εις Ελλάδα, υπονοών εν τούτω τόν ανεύθυνον παράγοντα, επιχειρεί δε εν συνεχεία ευθείαν επίθεσιν εναντίον τής υπηρεσιακής Κυβερνήσεως τού κ. Δόβα, τής οποίας ζητεί τήν παραπομπήν εις ειδικόν δικαστήριον βάσει τού νόμου περί ευθύνης υπουργών. Επίσης ο κ. Βενιζέλος επιτίθεται εναντίον τού Στρατεύματος και τών Σωμάτων Ασφαλείας, ως και τών κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο κ. Βενιζέλος ζητεί εν συνεχεία τόν σχηματισμόν Οικουμενικής Κυβερνήσεως, η οποία «να προβή εις εξυγίανσιν τών δημοσίων υπηρεσιών και εν ευθέτω χρόνω να προχωρήση εις τήν διεξαγωγήν ελευθέρων και αδιαβλήτων εκλογών».

Εις απάντησιν τής κυβερνητικής ανακοινώσεως, αργά χθές τήν νύκτα εξεδόθη εκ τής Ενώσεως Κέντρου η ακόλουθος ανακοίνωσις: «Η γελοία απάντησις εις τάς δηλώσεις τού κ. Βενιζέλου είναι αξία τής ποιότητος τής Κυβερνήσεως τής ΕΡΕ. ΄Οσα καταγγέλλει ο κ. Βενιζέλος είναι η αλήθεια και αποτελούν κοινήν συνείδησιν τής πλειοψηφίας τού ελληνικού λαού, όστις έχει απόφασιν να αποδυθή εις τήν πάλην διά τήν αποκατάστασιν τής παραβιασθείσης τιμής τής δημοκρατίας. Εις τήν πάλην αυτήν ματαίως προσπαθούν οι παράγοντες τής Κυβερνήσεως να παραστήσουν τούς τιμητάς. Είναι κατηγορούμενοι και ένοχοι. Και δεν θα υπάρξη κανείς τρόπος διαφυγής».