ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…15.VΙΙ.1962

Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ – Λ. ΚΥΡΚΟΣ: Κατά την χθεσινήν συζήτησιν εις την Επιτροπήν Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής επί των διατάξεων του σχεδίου ν.δ. περί μέτρων ασφαλείας, ο κ. Λεωνίδας Κύρκος της ΕΔΑ εζήτησεν από την Κυβέρνησιν να διευκρινήση άν έληξεν ή όχι η ανταρσία, προσθέσας ότι η πολιτική του 1962 δεν επιτρέπεται να γίνεται με βάσιν το 1950, ότε ελέχθη ότι οι κομμουνισταί πρέπει να ευρίσκωνται με το όπλον παρά πόδα και απεκάλεσε την ανώμαλον περίοδον εμφύλιον πόλεμον. Ο κ. Κωνσταντίνος Τσάτσος απήντησεν ότι θέσις των εθνικοφρόνων κομμάτων είναι ότι δεν επρόκειτο περί εμφυλίου πολέμου, διότι δεν διεξεδίκουν την εξουσίαν δύο ίσαι δυνάμεις. Επρόκειτο περί επισήμου Κράτους και ανταρσίας, η οποία εκινείτο και υπεβοηθείτο έξωθεν. Είναι δε γνωστόν, ότι άνευ της εξωτερικής βοηθείας δεν θα ηδύνατο να διατηρηθή όσον διάστημα διήρκεσεν.

ΕΥ. ΑΒΕΡΩΦ: Παρίσιοι, 14. – Γενικόν συμπέρασμα των εδώ συνομιλιών του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Ευαγγέλου Αβέρωφ μετά των υπευθύνων Δυτικών παραγόντων και ιδίως εκείνων του ΝΑΤΟ είναι ότι τα ελληνικά οικονομικά και αμυντικά αιτήματα εξετάζονται μετά μεγάλης συμπαθείας και κατανοήσεως. […] Είναι απολύτως εξηκριβωμένον ότι οι Δυτικοί σύμμαχοι, όχι μόνον εξετάζουν την ορθότητα των ελληνικών επιχειρημάτων όσον αφορά την συμμαχικήν οικονομικήν συμπαράστασιν προς ανάπτυξιν της ελληνικής οικονομίας και θετικωτέραν υποστήριξιν της εξωτερικής ασφαλείας της Ελλάδος, αλλά θέλουν διά το γενικώτερον συμμαχικόν συμφέρον να αξιοποιηθή πλήρως ο ελληνικός στρατηγικός παράγων ο οποίος σήμερον καθίσταται το κυριώτερον βάθρον ολοκλήρου της Ατλαντικής στρατηγικής εις την Ανατολικήν Μεσόγειον.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο θίασος του κ. Βασίλη Διαμαντοπούλου παρουσιάζει την Παρασκευήν, 3ην Αυγούστου, το έργον των κ.κ. Γερασίμου Σταύρου και Ανδρέα Φραγκιά «Πέντε στρέμματα παράδεισος».

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ: Ο μύθος του «Ροδολίνου». Σημειώσεις του κ. Αιμ.(λίου) Χ.(ουρμουζίου).

ΚΑΥΣΩΝ: Χθες η θερμοκρασία εις το κέντρον της πρωτευούσης ήτο περίπου 39 βαθμοί Κελσίου υπό σκιάν. […] Εις τα Τρίκαλα ο καύσων ήτο αφόρητος και την μεσημβρίαν το θερμόμετρον έφθασεν εις 43,6 βαθμούς.

ΛΟΥΤΡΑ ΜΠΑΤΗ: Εις τα λουτρά του «Μπάτη» Παλαιού Φαλήρου συνεπληρώθη η κατασκευή της διαπλατυνθείσης εξέδρας διά τας καταδύσεις των λουομένων.