ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…27.VΙΙ.1962

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ: Αλαμέντα (Καλιφόρνια), 28.- Ηρχισεν απόψε η μετάδοσις των δύο σειρών πολλαπλών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής μέσω του τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου «Τελστάρ», όταν συνεδέθη το γραφείον του δημάρχου της πόλεως Αλαμέντα, κ. Κόλλισον, μετά του γραφείου του δημάρχου της σουηδικής πόλεως Λιντίγκο, κ. Χόλμστεντ. Επηκολούθησε διάλογος μεταξύ των δύο δημάρχων ως επίσης και μεταξύ των δημοτών των δύο πόλεων. […] Τα ομαδικά τηλεφωνήματα θα γίνονται από 26 ευρωπαϊκάς πόλεις και 26 αμερικανικάς, διά την πραγματοποίησίν των δε θα απαιτηθή τμήμα μόνον του δορυφόρου, ο οποίος δύναται να χρησιμοποιηθή διά την διενέργειαν περισσοτέρων διηπειρωτικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων διπλής κατευθύνσεως. […] Ο «Τελστάρ» θα διέρχεται υπεράνω του Ατλαντικού, εις ύψος 3.000 περίπου μιλίων εις το Διάστημα και μεταξύ των ωρών 20.35΄ και 20.50΄ και πάλιν μεταξύ 23.10΄ και 23.25΄ ώραν Γκρήνουιτς.

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΤΕΛΟΣ: Ο υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Δ. Δαβάκης, ανεκοίνωσεν ότι το στρατόπεδον εξορίστων κομμουνιστών του Αγίου Ευστρατίου διελύθη και ότι ουδείς εξόριστος παραμένει εις αυτό. Εις το στρατόπεδον ευρίσκονται μόνον αξιωματικοί της επιμελητείας της Χωροφυλακής, οι οποίοι μεριμνούν διά την περισυλλογήν των ειδών του δημοσίου. Οι κομμουνισταί οι οποίοι εκρατούντο εις το στρατόπεδον μετεφέρθησαν ήδη εις Αθήνας και αλλαχού και αφέθησαν ελεύθεροι.

ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΣΤΑΤΗΡΕΣ, ΤΕΛΟΣ: Το υπουργείον Εμπορίου διηυκρίνισεν ότι η θεσπισθείσα απαγόρευσις της χρήσεως των ρωμαϊκών στατήρων εις τας συναλλαγάς μεταξύ κτηνοτρόφων και ζωεμπόρων και αλιέων και ιχθυεμπόρων αφορά κάθε είδους ρωμαϊκού στατήρος (καντάρι).

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ: Με θριαμβευτικήν επιτυχίαν και με κατάμεστον το Ωδείον του Ηρώδου, εδόθη χθες η εναρκτήριος παράστασις του Φεστιβάλ Αθηνών καθ’ ην το Εθνικόν Θέατρον παρουσίασε την τραγωδίαν του Σοφοκλέους «Ηλέκτρα» με πρωταγωνιστάς την κ. Ανναν Συνοδινού και τον κ. Θάνον Κωτσόπουλον, εις την μετάφρασιν του Ιωάννου Γρυπάρη, κατά σκηνοθεσίαν του κ. Τάκη Μουζενίδη.