ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…29.VΙΙ.1962

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ: Μετά κοπιώδεις προσπαθείας και συνεχείς διακυμάνσεις, εξευρέθη τελικώς περί την μεσημβρίαν χθες μία «φόρμουλα» διά της οποίας επιδιώκεται να εμφανισθή ως προσωρινώς διευθετουμένη η δημιουργηθείσα εις τους κόλπους του Κέντρου κρίσις. Τόσον ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου, όσον και οι κ.κ. Ηλίας Τσιριμώκος και Σάββας Παπαπολίτης υπεχώρησαν ελαφρώς από τας αρχικάς των θέσεις, εις άλλα μεν σημεία διά φραστικών παραχωρήσεων, εις άλλα δε διά της αποσιωπήσεως των γενεσιουργών προβλημάτων της κρίσεως. Το θέμα, όμως, της «δημοκρατικής οργανώσεως» της Ενώσεως Κέντρου, ήτοι της λειτουργίας του «Πολιτικού Συμβουλίου», το οποίον είχε θέσει επί τάπητος ο κ. Τσιριμώκος διά υπομνήματός του, προκαλέσας την μήνιν του κ. Παπανδρέου, παραμένει ανοικτόν, ως προκύπτει άλλωστε και εκ της ανακοινώσεως εις την οποίαν προέβη χθες ο αρχηγός της Δημοκρατικής Ενώσεως κ. Τσιριμώκος πριν επιστρέψει [διά παραθερισμόν] εις τα Βίλλια. […] Εις τας διαπραγματεύσεις διά την προσωρινήν διευθέτησιν, πρωτεύοντα ρόλον διεδραμάτισεν ο κ. Σοφοκλής Βενιζέλος. […] [Εις αυτάς] ανεμίχθησαν πολλοί παράγοντες της Ενώσεως Κέντρου, πολιτικοί και δημοσιογραφικοί, μεταξύ των οποίων και ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος αφίκετο την πρωΐαν χθες αεροπορικώς εκ Κρήτης. Η συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη εις τας διαπραγματεύσεις προεκάλεσε κάποιαν έκπληξιν εις ωρισμένους κύκλους της Ενώσεως Κέντρου, διά τους οποίους το πράγμα ήτο ανεξήγητον.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ: Νέα Υόρκη, 28.- Κατόπιν των πληροφοριών του Τύπου περί επιτυχίας των εις Γερμανίαν συνομιλιών [του Παναγή Παπαληγούρα] διά τα δάνεια και ότι η Ελλάς θα αρχίση το προσεχές έτος την εξυπηρέτησιν του εξωτερικού χρέους, υψώθησαν αι ομολογίαι των δανείων λήξεως 1964 από 24 εις 27 και λήξεως 1968 από 22,5 εις 25 [δολλάρια;].

ΟΛΝΤ ΒΙΚ: Σήμερον την 8.30 μ.μ. Δίδεται εις το Ωδείον Ηρώδου του Αττικού η παράστασις του «Ρωμαίου και της Ιουλιέττας» από το διεθνούς φήμης βρετανικόν θεατρικόν συγκρότημα του «Ολντ Βικ». Το έργον του Σαίξπηρ σκηνοθετεί ο Φράνκο Ζεφιρέλι.