ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…29.VΙΙ.1962

ΜΑΡΤΙΝΟΣ-ΛΟΥΘΗΡΟΣ ΚΙΝΓΚ: Ουασιγκτών, Ιούλιος.- Ο κυβερνήτης Βαντάιβερ της Πολιτείας της Γεωργίας εδήλωσεν ότι θα χρησιμοποιήση τον στρατόν διά την αποκατάστασιν της τάξεως εις την πόλιν Ωλμπανυ, όπου μία ομάς εκ 2.000 Νέγρων είχε συγκροτήσει διαδήλωσιν διά να διαμαρτυρηθή κατά των φυλετικών διακρίσεων. Η αστυνομία συνέλαβε 39 Νέγρους και έναν λευκόν μετά το πέρας της διαδηλώσεως και την διάλυσιν των συγκεντρωθέντων. Οι διαδηλωταί έρριψαν κατά των αστυνομικών λίθους και κενάς φιάλας. Ο Νέγρος Μαρτίνος-Λούθηρος Κινγκ, ηγέτης της κινήσεως κατά των φυλετικών διακρίσεων, εδήλωσεν ότι η διαδήλωσις δεν είχε συγκροτηθή από μέλη της οργανώσεώς του, αλλά κατά πάσαν πιθανότητα από «συμπαθούντας» προς αυτήν, καίτοι δεν είχαν καμμίαν μετ’ αυτής σχέσιν. Ο ίδιος εδήλωσεν ότι εάν η διαδήλωσις είχε γίνει υπό μελών της οργανώσεώς του, εκείνος θα ημπορούσε να σταματήση οιανδήποτε εχθρικήν εκδήλωσιν εάν έβλεπεν ότι υφίστατο κίνδυνος διασαλεύσεως της τάξεως. Η εν λόγω διαδήλωσις διαμαρτυρίας [προφανώς λευκών οπαδών των φυλετικών διακρίσεων] είχε συγκροτηθή εις ένδειξιν διαμαρτυρίας εναντίον αποφάσεως του Δικαστηρίου, διά της οποίας ηκυρούτο προγενεστέρα απόφασις διά της οποίας απηγορεύετο εις τους Νέγρους να συγκροτούν και να ηγούνται διαδηλώσεων διαμαρτυρίας εναντίον των φυλετικών διακρίσεων.

ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ: Η νέα οδός Αθηνών – Λαμίας δεν θα διέρχεται από μεγάλας πόλεις και χωρία. Εξαίρεσιν αποτελούν τα Καμμένα Βούρλα, που ευνοούνται σημαντικώτατα από την χάραξιν της μεγάλης αρτηρίας. Η εύνοια θα έχη πολλαπλά αποτελέσματα και κυρίως να αναδείξη τα Καμμένα Βούρλα όχι μόνον ως λουτρόπολιν, αλλά και ως θέρετρον με αξιώσεις διεθνούς προβολής. […] Υπάρχει όμως ένα εξωφρενικόν διά την λουτρόπολιν δεδομένον: Οτι δεν υφίσταται εις τα Καμμένα Βούρλα φαρμακείον! Εις περίπτωσιν απολύτου ανάγκης αποκτήσεως ενός φαρμάκου θα πρέπει να απευθυνθήτε εις το πλησιέστερον χωρίον, τον Αγιον Κωνσταντίνον, εις απόστασιν 9 χιλιομέτρων! Φαντασθήτε εάν δεν διαθέτετε ιδικόν σας μεταφορικόν μέσον και είναι προχωρημένη η ώρα.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Το «αντικείμενο» στη μοντέρνα πεζογραφία». Υπό του κ. Ανδρέα Καραντώνη.