ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…4.VΙΙΙ.1962

ΑΧΜΕΝΤ ΜΠΕΝ ΜΠΕΛΛΑ: Αλγέριον, 3.- Ο αντιπρόεδρος της προσωρινής αλγερινής κυβερνήσεως κ. Αχμέντ Μπεν Μπέλλα έφθασε σήμερον το απόγευμα εις το Αλγέριον διά να αναλάβη την ηγεσίαν της νέας χώρας. Η υποδοχή του πληθυσμού υπήρξεν ενθουσιώδης και χιλιάδες λαού συνεκεντρώθησαν εις τας οδούς του Αλγερίου και το αεροδρόμιον. Κατά την γενομένην συμφωνίαν οι αντίπαλοί του, επί κεφαλής των οποίων είναι οι Μπελκασέμ Κριμ και Μωχάμεντ Μπουντιάφ, εδέχθησαν όπως ο Μπέν Μπέλλα διοικήση το μόνον σημαντικόν πολιτικόν κόμμα της Αλγερίας, το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον, διά τας προσεχείς πέντε εβδομάδας, ενώ θα οργανούται η εκλογή Εθνοσυνελεύσεως. Από τα επτά μέλη του Πολιτικού Γραφείου μόνον δύο ανήκουν εις τους αντιπάλους του Μπεν Μπέλλα και υπό τον έλεγχόν του θα ευρίσκωνται όλαι αι άλλαι κυβερνητικαί και διοικητικαί εξουσίαι αι οποίαι θα παραμείνουν και αυταί προσωρινώς ως έχουν.

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΟΚ: Βρυξέλλαι, 3.- Ως εγνώσθη εκ καλώς πληροφορημένης πηγής, η συμφωνία περί Συνδέσεως της Ελλάδος μετά της Κοινής Αγοράς, θα τεθή εν ισχύι, εκτός απροόπτου, την 1ην προσεχούς Νοεμβρίου. Η ανταλλαγή των κυρωτικών εγγράφων της συνθήκης θα γίνη περί τα τέλη Αυγούστου […]. Η συμφωνία αυτή περί Συνδέσεως, που είναι η πρώτη συναφθείσα υπό της Κοινής Αγοράς με τρίτην χώραν, είχεν υπογραφή την 9ην Ιουλίου 1961 εις τας Αθήνας.

ΤΖΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ: Ο Τζων Κασσαβέτης, ένας από τους επιβεβλημένους και περισσότερον γνωστούς ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου (έλαβε μέρος εις έξη ταινίας, με πρώτον ρόλον) ο οποίος εν τω μεταξύ έγινε σκηνοθέτης, με πολλές επιτυχίες εις το ενεργητικόν του, ευρίσκεται εις τας Αθήνας μετά της συζύγου του Τζένας Ρώλαντς, επίσης ηθοποιού. Ο κ. Κασσαβέτης επισκέπτεται διά πρώτην φοράν την Ελλάδα, την οποίαν δεν γνωρίζει καθόλου, λόγω του ότι οι γονείς του μετανάστευσαν εις Αμερικήν όταν ο Τζων ήτο 9 μηνών. Η εξέλιξίς του εις τον κινηματογράφον ήτο ταχίστη και τώρα έχει επιβληθή εις την τηλεόρασιν, της οποίας είναι αστήρ. Ως σκηνοθέτης διεκρίθη εις τέσσαρα έργα, το καλύτερο και πλέον επιτυχές των οποίων ήτο η ταινία «Σκιές».[…]