ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ»7.VΙΙΙ.1962

«ΛΑΪΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ»: Μετά τον τερματισμόν των εργασιών της 8ης συνόδου της Διοικούσης Επιτροπής της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ) την Κυριακήν, εξέδόθη χθες ανακοίνωσις εις την οποίαν υπογραμμίζεται ότι ο μοναδικός δρόμος διά την ανάπτυξιν του δημοκρατικού αγώνος και την απομάκρυνσιν της «νόθου» Κυβερνήσεως (Κωνσταντίνου Καραμανλή) είναι η κοινή και ενιαία δράσις όλων των δημοκρατικών δυνάμεων εντός και εκτός Βουλής. Εις την ανακοίνωσιν αναφέρεται ότι κατά τας εργασίας της συνόδου εγένετο εκτίμησις της μετεκλογικής στάσεως του Κέντρου, της οποίας διεπιστώθησαν αι θετικαί πλευραί. Με την εμμονήν της εις την πολιτικήν του «διμετώπου αγώνος», προστίθεται όμως, η Ενωσις Κέντρου εμποδίζει την ανάπτυξιν των λαϊκών αγώνων. Εις την έκθεσιν της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΔΑ, την οποίαν παρουσίασε προς τη σύνοδον ο εκ των ηγετικών στελεχών της άκρας αριστεράς κ. Αντώνης Μπριλλάκης, αναφέρεται ότι η προώθησις της δημοκρατικής ενότητος γίνεται συνεχώς πλέον αισθητή εις όλα τα μέτωπα.

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ: Αγκυρα, 6.- Αι συνομιλίαι μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας κ.κ. Ευαγγέλου Αβέρωφ και Φεριντούν Κεμάλ Ερκίν, έληξαν εις Αγκυραν χθες και σήμερον οι δύο υπουργοί μετέβησαν αεροπορικώς εις Προύσαν οπόθεν αύριον θα φθάσουν εις Κωνσταντινούπολιν. Επί τη λήξει των συνομιλιών εξεδόθη κοινόν ανακοινωθέν, το οποίον τονίζει την εμπιστοσύνην και φιλίαν, αι οποίαι υπάρχουν μεταξύ των δύο λαών και την προσπάθειάν των όπως διατηρήσουν την ειρήνην εις την περιοχήν των.

ΜΑΙΡΙΛΥΝ ΜΟΝΡΟΕ: Λος Αντζελες, 6.- Το πτώμα της Μαίριλυν Μονρόε ευρίσκεται σήμερον επί της μαρμαρίνης τραπέζης του νεκροτομείου, καθ’ ον χρόνον ο ψυχίατρος και ο ψυχολόγος, οι οποίοι κατά την διάρκειαν της ζωής της ηθοποιού είχον εμβαθύνει εις την προσωπικότητά της, προσπαθούν να ανακαλύψουν εάν το σύμβολον αυτό της γοητείας ηυτοκτόνησεν ή εάν ο θάνατος αυτού υπήρξεν συμπτωματικός. Εκ του γραφείου του ανακριτού ανεκοινώθη ότι η ηθοποιός του κινηματογράφου απεβίωσεν την 3.40 π.μ. της χθες συνεπεία μεγάλης δόσεως υπνωτικού φαρμάκου.

ΛΕΟΠΟΛΔΟΣ ΣΤΟΚΟΦΣΚΥ: Την χθεσινήν συναυλίαν της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, που εδόθη υπό την διεύθυνσιν του διασήμου αρχιμουσικού Λεοπόλδου Στοκόφσκυ εις το Ηρώδειον, εν τω πλαισίω του Φεστιβάλ Αθηνών, παρηκολούθησαν 4.500 θεαταί. Παρέστησαν ο πρωθυπουργός και η κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και η κ. Παναγιώτη Κανελλοπούλου […]. Το κοινόν προέβη εις λίαν ενθουσιώδεις εκδηλώσεις υπέρ του κ. Στοκόφσκυ, ο οποίος ανεκλήθη επανειλημμένως.