ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…12.VΙΙΙ.1962

ΑΝΤΡΙΑΝ ΓΚΡ. ΝΙΚΟΛΑΓΕΦ: Μόσχα, 11.- Η Σοβιετική Ενωσις έστειλε σήμερα εις το Διάστημα τον τρίτον της κοσμοναύτην και το πρακτορείον ειδήσεων «ΤΑΣΣ» κατά το τέλος της πρώτης περιφοράς του μετέδωσεν ότι ο κοσμοναύτης υγιαίνει. Το όνομά του είναι Αδριανός Γκριγκορίεβιτς Νικολάγιεφ και το διαστημόπλοιόν του λέγεται «Βοστόκ 3». Η εκτόξευσίς του έγινε την 11.30 π.μ. ώραν Μόσχας και η πρώτη περιφορά περί την Γην συνεπληρώθη εντός 88,5 λεπτών. Κατά το «ΤΑΣΣ» τα επί του διαστημοπλοίου επιστημονικά όργανα λειτουργούν κανονικώς. Κατά την επίσημον ανακοίνωσιν η πτήσις εγένετο διά να περισυλλεγούν πρόσθετα στοιχεία επί των αποτελεσμάτων, τα οποία έχει η εις το Διάστημα πτήσις επί του ανθρωπίνου σώματος, να εξετασθή η ικανότης του ανθρώπου να ανεχθή την κατάστασιν ελλείψεως βαρύτητος και να γίνη προσπάθεια περαιτέρω βελτιώσεως της κατασκευής των διαστημοπλοίων από της πλευράς της επικοινωνίας, του ελέγχου και της προσγειώσεως. […] Η σημερινή εκτόξευσις γίνεται έν έτος και πέντε ημέρας από της ημέρας κατά την οποίαν ο κοσμοναύτης ταγματάρχης Γκέρμαν Τιτώφ επιτυχώς ήρχισε 17 περιφοράς περί την Γην. Ο πρώτος κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν έκαμε ένα γύρον περί την Γην την 12ην Απριλίου 1961. Μέχρι σήμερον δύο Αμερικανοί αστροναύται, οι Γκλεν και Κάρπεντερ, συνεπλήρωσαν ανά τρεις περιφοράς κατά το 1962, ενώ προηγουμένως οι Σέπαρντ και Γκρίσομ είχον επιτύχει καθέτους πτήσεις.

Ο Νικολάγιεφ εγεννήθη το 1929 εις το χωρίον Σορσάλυ, της αυτονόμου επαρχίας του Κουβάς εις τον μέσον Βόλγα και είναι έν εκ των έξ τέκνων αγροτικής οικογενείας. […] Ο ραδιοσταθμός της Μόσχας μετέδωσεν ότι ο ηγέτης της Σοβιετικής Ενώσεως κ. Νικήτα Κρούστσεφ απέστειλεν εγκάρδια συγχαρητήρια προς τον Νικολάγιεφ. […] Σχετικώς προς τας εικόνας τας οποίας παρηκολούθησαν οι Ρώσοι εις την τηλεόρασιν μεταδίδεται ότι οι θεαταί παρετήρουν τας βραδείας κινήσεις του κοσμοναύτου, αι δύο χείρες του οποίου εφαίνοντο κυριολεκτικώς αιωρούμεναι, ενώ προσεπάθουν να συλλάβουν φύλλον χάρτου που είχεν αποσπασθή από το ημερολόγιον του κοσμοναύτου. Βραδύτερον ο κοσμοναύτης ενεφανίσθη διά τρίτην φοράν εις την οθόνην των συσκευών της ρωσικής τηλεοράσεως, εφαίνετο δε ζωηρός και ευκίνητος.