ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…12.VΙΙΙ.1962

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ: Εκ του Πολιτικού Γραφείου του προέδρου της Κυβερνήσεως εξεδόθη χθες η ακόλουθος ανακοίνωσις: «Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλής διά σημερινής αποφάσεώς του συνεκρότησεν Επιτροπήν, η οποία, εν συνεργασία μετά τού κ. Υπουργού των Εσωτερικών, θέλει αναλάβει την οργάνωσιν των επιβεβλημένων εορταστικών εκδηλώσεων επί τη συμπληρώσει κατά το έτος 1963 εκατονταετίας από της εγκαταστάσεως της ελληνικής Δυναστείας. […] Η συμπλήρωσις εκατονταετίας από της αναρρήσεως εις τον Θρόνον του ιδρυτού της ελληνικής Δυναστείας Γεωργίου του Α΄ αποτελεί σημαντικόν σταθμόν εις την νεωτέραν ιστορίαν του Εθνους. Κατά την διάρκειαν αυτής συνετελέσθησαν ιστορικά εθνικά γεγονότα, με τα οποία συνεδέθησαν αρρήκτως οι Βασιλείς της Ελλάδος, άλλοτε ως ηρωικοί πρωταγωνισταί και άλλοτε ως μάρτυρες. Ο ελληνικός λαός θέλει επωφεληθή της επετείου διά να τιμήση την Δυναστείαν του και να εκδηλώση τα αισθήματά του προς την Βασιλικήν Οικογένειαν, η οποία, στηριχθείσα πάντοτε εις την αγάπην των Ελλήνων, έταξεν υπέρ πάν άλλο το συμφέρον του έθνους και την ευημερίαν του λαού.»

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Σόφια, Αύγουστος.- Η εκδηλουμένη μεταξύ του πληθυσμού της χώρας αναταραχή λόγω της ελλείψεως τροφίμων εμβάλλει εις ανησυχίας τας κομμουνιστικάς αρχάς της Βουλγαρίας. […] Ούτω εψηφίσθη διάταγμα προβλέπον αυστηροτάτας ποινάς εναντίον παντός όστις θα «εδυσφήμει ή θα εσυκοφαντούσε το καθεστώς» διά να προληφθή κάθε εκδήλωσις της δυσαρέσκειας του πληθυσμού. Αι εφημερίδες αναφέρουν με πηχυαίους τίτλους την καταδίκην -βάσει του εν λόγω διατάγματος- του 28ετούς μηχανικού Ιβάν Γέρωφ, ο οποίος κατεδικάσθη εις 3τή ειρκτήν επί «συκοφαντία του καθεστώτος και διαδόσει ψευδών ειδήσεων», διότι ανέφερε περί της επικρατούσης εις τον λαόν δυσφορίας εκ της συνεχιζομένης ελλείψεως τροφίμων. Η εφημερίς «Ραμποτνιτσέσκο Ντέλο» […] αναφέρει ότι «συκοφάνται» υπάρχουν και εντός αυτών των κόλπων του Κομμουνιστικού Κόμματος Βουλγαρίας, πράγμα που αποτελεί απόδειξιν υπάρξεως αντιδράσεως εντός αυτού του κόμματος κατά της πολιτικής την οποίαν ακολουθεί το κομμουνιστικόν καθεστώς.