ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…24.VΙΙΙ.1962

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ: Βερολίνον, 23.- Μετά την χθεσινήν κατάργησιν της σοβιετικής στρατιωτικής διοικήσεως εν Βερολίνω, η Ανατολική Γερμανία προέβη σήμερον εις τον διορισμόν του στρατηγού Χέλμουτ Πόππε, ως στρατιωτικού διοικητού του Ανατολικού Βερολίνου. Είναι προφανές ότι η ενέργεια αυτή, διά της οποίας κατ’ ουσίαν αντικατεστάθη ο Ρώσος στρατιωτικός διοικητής διά Γερμανού στρατηγού, αποβλέπει, συμφώνως προς σοβιετικόν σχέδιον, εις τον τερματισμόν της εξουσίας της [τετραμερούς] συμμαχικής κατοχής εις το Βερολίνον. Το Σταίητ Ντηπάρτμεντ ανεκοίνωσε συναφώς ότι δεν προτίθεται να αναγνωρίση το καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας και συνεπώς δεν αναγνωρίζει εις αυτό διοικητικάς αρμοδιότητας. Εν τω μεταξύ, αι τρεις Δυτικαί Δυνάμεις κατοχής [ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία] εις κοινήν διακήρυξίν των τονίζουν ότι η Ρωσία δεν δύναται να καταργήση το τετραμερές καθεστώς κατοχής εν Βερολίνω άνευ της συγκαταθέσεώς των. Εις Βερολίνον, κομμουνισταί φρουροί ετραυμάτισαν πάλιν θανασίμως νεαρόν Γερμανόν αστυνομικόν προσπαθούντα να διαφύγη εις το Δυτικόν Βερολίνον. Επίσης τρία σοβιετικά τεθωρακισμένα οχήματα εκρατήθησαν επί 4 ώρας υπό των Αμερικανών εις τον σταθμόν ελέγχου Τσάρλι.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ: Βερολίνον, 23.- Η διεύθυνσις του Φεστιβάλ Θεάτρου του Βερολίνου, το οποίον θα διαρκέση από 23 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου, ανεκοίνωσεν ότι εις το Φεστιβάλ θα μετάσχη και το Πειραϊκόν Θέατρον. Ο θίασός του θα δώση την 1ην και 2αν Οκτωβρίου παραστάσεις της τραγωδίας του Σοφοκλέους «Ηλέκτρα», κατά σκηνοθεσίαν του κ. Ροντήρη, εις το ενταύθα θέατρον της Δύσεως. Εις την ανακοίνωσιν τονίζεται ότι η συμμετοχή του Πειραϊκού Θεάτρου θα αποτελέση ιδιαίτερον γεγονός διά το Φεστιβάλ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ – ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ: Ο κ. Αλέκος Αλεξανδράκης και η κ. Αλίκη Γεωργούλη επέστρεψαν χθες εκ Μόσχας, όπου είχαν μεταβή διά να παραστούν εις την δοθείσαν εκεί «πρώτην» της ταινίας των «Συνοικία το Ονειρο».

ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΤΟΝ ΘΕΟ: Μόσχα, 23.- Ο κοσμοναύτης Πάβελ Πόποβιτς εις συνέντευξίν του από της ρωσικής τηλεοράσεως απόψε εδήλωσεν ότι δεν κατώρθωσε να ίδη τον Θεόν κατά την πτήσιν του εις το Διάστημα.