ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…26.VΙΙΙ.1962

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ: Νέα Υόρκη, 25.- Ο υπουργός Αμύνης των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ρόμπερτ Μαναμάρα, ομιλών χθες ενώπιον της επιτροπής εγκρίσεως δαπανών της αμερικανικής Γερουσίας, από την οποίαν προσεκλήθη να αιτιολογήση την ανάγκην της διαθέσεως του ψηφισθέντος υπό του Κογκρέσσου κονδυλίου, εξ 1,5 δισεκατομμυρίου δολλαρίων, στρατιωτικής βοηθείας προς τας συμμαχικάς χώρας και να εκθέση την από αμυντικής απόψεως επικρατούσαν κατάστασιν εις τας εν λόγω χώρας, εδήλωσεν ότι «η ασφάλεια της Ελλάδος είναι ζωτική διά την ασφάλειαν της Αμερικής». Απαντών εις ερωτήματα των γερουσιαστών, εξύμνησε τας ελληνικάς ενόπλους δυνάμεις, αι οποίαι είναι μεταξύ των καλυτέρων του ΝΑΤΟ, τόσον από απόψεως αξίας συγκροτήσεως και εκπαιδεύσεως, όσον και από απόψεως υψηλού ηθικού, συνοχής και ετοιμότητος, αποτελούσαι σταθερόν στήριγμα της αμύνης της δυτικής συμμαχίας. «Η διδομένη εις τους συμμάχους αμερικανική βοήθεια, είπεν, αποτελεί ζωτικής σημασίας μέρος του αμερικανικού προγράμματος ειρήνης ιδία εν όψει της ρωσικής τακτικής διεισδύσεως και ανατροπής των νομίμων καθεστώτων. Η κρίσις του Βερολίνου είναι ένα επεισόδιον εις τον συνεχιζόμενον αγώνα μεταξύ του κομμουνιστικού συνασπισμού και του ελευθέρου κόσμου.»

ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ: Ουασιγκτών, 25.- Διεψεύσθησαν ενταύθα τα μεταδοθέντα εξ Αβάνας ότι η επίσκεψις του στρατηγού Ταίηλορ, συμβούλου του προέδρου Κέννεντυ, εις την διοίκησιν της Καραϊβικής και τας αμερικανικάς βάσεις εις Φλώριδα και Νόρφολκ έχει σχέσιν με επικείμενην εισβολήν εις Κούβαν. Κατά πληροφορίας εκ Χαγιάννις Πορτ, ο πρόεδρος Κέννεντυ παρηκολούθει εκείθεν την νέαν έντασιν εν σχέσει με την Κούβαν.