ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…31.VΙΙΙ.1962

ΚΟΥΒΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ: Αβάνα, 30.- Λέγεται ότι κινηταί βάσεις τακτικών πυραύλων εγκαθίστανται ήδη, εν πλήρει μυστικότητι, εις τα περίχωρα της Αβάνας, υπό Σοβιετικών τεχνικών. Συμφώνως προς αξιοπίστους μάρτυρας, πρόκειται περί αντιαεροπορικών πυραύλων, καθώς και τακτικών τοιούτων, εκτοξευομένων από του εδάφους εναντίον χερσαίων επίσης στόχων, των οποίων το βεληνεκές ανέρχεται εις μερικάς δεκάδας χιλιομέτρων. Προστίθεται ότι όλον το υλικόν αυτό, το οποίον εκομίσθη προσφάτως διά σοβιετικών φορτηγών ατμοπλοίων, μετεφέρθη, εν συνεχεία, κατά την διάρκειαν της νυκτός και εν πάσει μυστικότητι εις τα ειδικά στρατόπεδα, ευρισκόμενα εις τα περίχωρα της πρωτευούσης. Εγνώσθη ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν ειδικώτερον από τας φήμας ότι τα υπό των Ρώσων παρεχόμενα εφόδια περιλαμβάνουν αντιαεροπορικούς πυραύλους, εκτοξευομένους από επιγείους βάσεις. Εις Νέαν Υόρκην παρετηρείτο ότι αι ενισχύσεις αυταί του σοβιετικού συνασπισμού προς την Κούβαν συνοδεύονται με καθημερινάς κατηγορίας κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, συμφώνως προς τας οποίας αμερικανικά αεροσκάφη «παραβιάζουν» τον κουβανικόν εναέριον χώρον και τα χωρικά ύδατα της χώρας αυτής.

ΛΥΝΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ: Ο πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής συνειργάσθη χθες την μεσημβρίαν με τον επανελθόντα εκ Μετσόβου υπουργόν Εξωτερικών κ. Ευάγγελον Αβέρωφ, παρισταμένου και του γενικού διευθυντού του υπουργείου Εξωτερικών κ. Χ. Ξανθοπούλου – Παλαμά, επί των θεμάτων που θα θιγούν κατά τας συνομιλίας μετά του αφικνουμένου σήμερον την 5.30 Αμερικανού αντιπροέδρου κ. Λ. Τζόνσον. Ο κ. Καραμανλής είχε και άλλην σχετικήν συνομιλίαν μετά του Αμερικανού πρεσβευτού κ. Χένρυ Λαμπουΐς, ενώ ο κ. Αβέρωφ συνειργάσθη επί μακρόν μετά του ευρισκομένου εις Αθήνας πρεσβευτού της Ελλάδος κ. Α. Μάτσα.