ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 16.VII.1962

ΡΗΞΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Την 2αν πρωινήν ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου, αντιδρών εις […] δηλώσεις του [«υπαρχηγού» της Ε.Κ.] κ. Σοφοκλή Βενιζέλου εις το Ηράκλειον, προέβη εις τας ακολούθους δηλώσεις διά των οποίων διακόπτει πάσαν συνεργασίαν μετ’ αυτού. Αι δηλώσεις του κ. Γεωργίου Παπανδρέου έχουν ως ακολούθως: «Είμαι κατάπληκτος από τους λόγους του κ. Σ. Βενιζέλου εις το Ηράκλειον. Ευρίσκονται εις πλήρη αντίθεσιν προς τας ομοφώνους αποφάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος και αποτελούν προδοσίαν του ανενδότου αγώνος της αληθούς δημοκρατίας. Με βαθυτάτην θλίψιν αισθάνομαι το χρέος να ανακοινώσω προς τον δημοκρατικόν κόσμον ότι η περαιτέρω συνεργασία με τον κ. Σοφ. Βενιζέλον έχει καταστή αδύνατος. Οδηγεί όχι εις την ευόδωσιν, αλλά εις την καταστροφήν του αγώνος. Επιθυμών να προσθέσω ότι εις την απόφασιν αυτήν άγομαι κατεχόμενος από την συνείδησιν των ιστορικών ευθυνών μου και προς αντιμετώπισιν των σημερινών κρισίμων περιστάσεων και προς μετεκλογικήν εξασφάλισιν συνεπούς, ομοιογενούς, δημιουργικής Κυβερνήσεως. Υπό την σημαίαν του ανενδότου αγώνος της Ενώσεως Κέντρου η δημοκρατία θα νικήση.»

ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: [Εις καθαρεύουσαν.] Το Ινστιτούτον Νεοελληνικών Σπουδών, το οποίον ιδρύθη παρά τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διά της διαθήκης του αειμνήστου Μαν. Τριανταφυλλίδη, έθεσεν εις κυκλοφορίαν τους δύο πρώτους τόμους των «Απάντων» αυτού.

ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ: Εις το «Χίλτον» έγιναν χθες το βράδυ τα εγκαίνια ατομικής εκθέσεως του ζωγράφου Αλέκου Φασιανού, ο οποίος εκθέτει 34 πρόσφατα έργα του (λάδια).

ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΣ: Κατά την σημειωθείσαν ολίγον μετά μεσημβρίαν χθες σφοδροτάτην καταιγίδα εις την περιοχήν Πειραιώς επλημμύρισαν πέντε οικίαι άνευ σοβαρών ζημιών εις το Κερατσίνι, μία εις την Καστέλλαν και ένα κατάστημα επί της ακτής Μιαούλη. Επίσης, συνεπεία ισχυρών ανέμων και σφοδράς θαλασσοταραχής εις την περιοχήν του προλιμένος και του Νέου Φαλήρου εσημειώθησαν ανατροπαί λέμβων.