ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…19.VΙΙ.1963

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ: Θεσσαλονίκη, 18.- Ο υπομοίραρχος Εμμανουήλ Καπελώνης προεφυλακίσθη σήμερον, αποσταλείς εις τας φυλακάς χωρίς να απολογηθή. Ο Καπελώνης, προσαχθείς την πρωίαν εις τον ανακριτήν κ. Χρήστον Σαρτζετάκην εζήτησε, προ της απολογίας του, να λάβη γνώσιν των στοιχείων της κατηγορίας εκ της δικογραφίας. Εις το γραφείον του ανακριτού είχεν προσέλθει διά να παρακολουθήση την απολογίαν και ο εισαγγελεύς κ. Δημήτριος Παπαντωνίου, ανακριτής δε και εισαγγελεύς υπέμνησαν εις τον κατηγορούμενον ότι κατόπιν βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών απηγορεύθη εις τους διαδίκους να λαμβάνουν γνώσιν της δικογραφίας. Συνέστησαν δε εις τον Καπελώνην να μη επιμένη, αλλά να απολογηθή επί της συγκεκριμένης κατηγορίας της ηθικής αυτουργίας. Παρά την σύστασιν του κ. Εισαγγελέως ο Καπελώνης ηρνήθη ν’ απολογηθή δηλώσας απλώς ότι η «κατηγορία είναι αβάσιμος». Συγχρόνως διεμαρτυρήθη διά την «αποστέρησιν των δικονομικών του δικαιωμάτων». [Σημ «Φ»: Ο Καπελώνης εκρίθη αθώος από το δικαστήριο των ενόρκων, τον Δεκέμβριον του 1966.]

ΣΥΡΙΑ: Εις την Δαμασκόν εξεδηλώθη σήμερον την πρωίαν ανατρεπτική προσπάθεια κατά του συριακού καθεστώτος, η οποία όμως εξουδετερώθη διά συντόνων μέτρων.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Λούεχοβ – Ντάνεμπεργκ (Δυτική Γερμανία), 18.- Ανεκοινώθη επισήμως ότι τέσσαρες μεθοριακοί φρουροί της Ανατολικής Γερμανίας κατέφυγον εν στολή και με τον οπλισμόν των εις την Δυτικήν Γερμανίαν, την μεσημβρίαν της σήμερον. Οι τέσσαρες φρουροί διήλθον διά μέσου των συρματοπλεγμάτων υπό λαμπρόν ήλιον, πλησίον του ποταμού Γκέρντε, παραποτάμου του Ελβα και παρεδόθησαν εις δυτικογερμανικήν περίπολον εις την νότιον Σαξωνίαν.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Οσλο, 18.- Κατά τους διεξαχθέντας απόψε αγώνας στίβου εις το ενταύθα στάδιον του Μπίσλετ, ο Ελλην Μαρσέλλος κατετάγη πρώτος εις το αγώνισμα των 110 μ. μετ’ εμποδίων με χρόνον 14΄΄4 και ο Σκούρτης 4ος με 14΄΄9.