ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…27.VΙΙ.1963

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΩΝ: Βελιγράδιον, 26.- Ισχυρότατος σεισμός διαρκείας πολλών λεπτών μετέβαλε σήμερον την πρωίαν τα Σκόπια, πρωτεύουσαν της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας, εις ερείπια. Κατά πληροφορίας μη επιβεβαιωθείσας, από τας 200 χιλιάδας των κατοίκων της πόλεως, εφονεύθησαν πλέον των 10.000 και ετραυματίσθησαν δεκάδες χιλιάδων. [Ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,9 της κλίμακας Ρίχτερ και στην πραγματικότητα οι νεκροί ήσαν περίπου 1.000.] Είναι αδύνατον ακόμη να εκτιμηθούν αι υλικαί ζημίαι διότι τεράστιαι πυρκαϊαί συμπληρώνουν το έργον του σεισμού. Πάσα ζωή απενεκρώθη εις την πληγείσαν πόλιν. Ολαι αι προσπάθειαι των αρχών συγκεντρούνται εις την περίθαλψιν των τραυματιών, την διάσωσιν των παγιδευθέντων ατόμων και την κατάσβεσιν των πυρκαϊών. Ολαι αι σιδηροδρομικαί συγκοινωνίαι μεταξύ της Ελλάδος και των λοιπών χωρών της Ευρώπης διεκόπησαν από της πρωίας σήμερον λόγω της καταστροφής της γραμμής, επί γιουγκοσλαβικού εδάφους. […].

ΕΛΛΗΝ ΑΥΤΟΠΤΗΣ: Ο Δημήτριος Τσούλης ετών 23 εκ Γρεβενών, επιστρέφων εκ Γερμανίας σιδηροδρομικώς, ευρέθη εις τα Σκόπια την στιγμήν που η πόλις κατέρρεεν εις ερείπια. «Μία απαισία βοή ηκούσθη, είπεν, η γη συνεκλονίσθη, σκόνη εκάλυψε τα πάντα, τα μεγάλα κτίρια κατέρρεαν και εις τους δρόμους αλλόφρονες οι κάτοικοι της πόλεως έτρεχαν προς πάσαν κατεύθυνσιν. Οταν επεβιβάσθημεν στρατιωτικών αυτοκινήτων διά να έλθωμεν εις την Ελλάδα, οι δρόμοι ήσαν κατάσπαρτοι από νεκρούς και τραυματίας. […].»