ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…14.VΙΙΙ.1963

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ: Αγκυρα, 13.- Η Τουρκία προειδοποίησε σήμερον τους Ελληνοκυπρίους ότι δεν θα ανεχθή μονομερή μεταβολήν του συνταγματικού καθεστώτος και ότι θα είναι υπεύθυνοι «δι’ οιανδήποτε προσπάθειαν που θα εξεδήλωναν και η οποία θα είχεν ως αποτέλεσμα την δημιουργίαν ανωμάλων καταστάσεων εις την Κύπρον». Ειδικώτερον, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, απαντών σχετικώς εις τας τελευταίας δηλώσεις των Ελληνοκυπρίων ηγετών και κυρίως του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο οποίος εξεδήλωσε προθέσεις να τροποποιήση το Σύνταγμα της Κύπρου και τας συμφωνίας της Ζυρίχης, εδήλωσεν ότι τοιαύται διακηρύξεις δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως «εσωτερικά ζητήματα» και προσέθεσε: «Η Τουρκία έχει υπογράψει τας συμφωνίας. Οιαδήποτε ενέργεια σχετική με τας κυρίας διατάξεις του Συντάγματος αφορά και την Τουρκίαν».

ΕΡΕ: ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΥΠΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ: Η Διοικούσα Επιτροπή της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως ανεκοίνωσεν τα εξής: « […] Εμπλακείσα εις τον φαύλον κύκλον του πανικού, η Ενωσις Κέντρου, από τινων ημερών, εξαπολύει διά του προσκειμένου προς αυτήν Τύπου εντόνως και το αίτημα της αντικαταστάσεως της υπό τον κ. Πιπινέλην υπηρεσιακής Κυβερνήσεως. […] Ενδεχομένη αντικατάστασις της σημερινής Κυβερνήσεως δεν είναι δυνατή, παρά μόνον διά του σχηματισμού Κυβερνήσεως υπό του διαθέτοντος την εν τη Βουλή πλειοψηφίαν αρχηγού της ΕΡΕ. Η πλειοψηφία δεν παρητήθη του δικαιώματος και της ευθύνης της διακυβερνήσεως της χώρας διά να επιτρέψη εις την μειοψηφίαν να την υποκαταστήση […].»

Εκ της Δ.Ε. της ΕΡΕ ανεφέρετο, επίσης, ότι η περίπτωσις αντικαταστάσεως της Κυβερνήσεως Πιπινέλη, δι’ άλλης υπηρεσιακής Κυβερνήσεως, μετά την ψήφισιν του εκλογικού νόμου και την διάλυσιν της Βουλής, αποτελεί θέμα προνομίας του Στέμματος. Εις την περίπτωσιν αυτήν, όμως, η ΕΡΕ θα έχη μίαν γνώμην, όπως και τα άλλα κόμματα, διότι δεν αναγνωρίζει εις την Ε.Κ. το δικαίωμα να αξιοί Κυβέρνησιν της πλήρους ιδικής της εμπιστοσύνης, αγνοούσα την ύπαρξιν και της πλειοψηφίας της Βουλής, αλλά και των άλλων κομμάτων.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: ««Η θυσία του Αβραάμ». Ψυχολογική διαγραφή των χαρακτήρων». Υπό του κ. Γεωργίου Α. Μέγα. Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών.