ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ»2.VΙ.1964

ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ: Κωνσταντινούπολις, 1.- Η οικονομική αστυνομία ήρχισε νέαν μέθοδον διώξεως ομογενών, κατηγορούσα αυτούς ως φοροφυγάδας. Σήμερον απηγγέλθη κατηγορία κατά των αδελφών Κλεοβούλου και Γρηγορίου Γκουρπούζογλου, οι οποίοι διατηρούν ένα εκ των μεγαλυτέρων ζυθοπωλείων της Κωνταντινουπόλεως.

ΤΑΡΑΧΑΙ: Θεσσαλονίκη, 1.- Από της πρωίας η Θεσσαλονίκη παρουσίαζεν όψιν αναρχουμένης πόλεως λόγω της από 10ημέρου συνεχιζομένης απεργίας των καπνεργατών και της από 4ημέρου απεργίας των εργαζομένων εις τας αστικάς συγκοινωνίας. Η απεργία των καπνεργατών προσέλαβε πολιτικόν χαρακτήρα καθοδηγουμένη, κατά τινα πληροφορίαν, από εκπροσώπους του παρανόμου κομμουνιστικού μηχανισμού ευρισκομένους από τριημέρου ενταύθα. Η ανωμαλία εις την πόλιν ενετάθη λόγω των εκνόμων ενεργειών των απεργών. […] Αι πολιτικαί, δικαστικαί και αστυνομικαί αρχαί βάσει των εντολών που λαμβάνουν από την Κυβέρνησιν [Γεωργίου Παπανδρέου] παραμένουν απλώς θεαταί.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΙΑΤΖΗΣ: Απεβίωσε χθες κατόπιν μακράς ασθενείας ο αντιστράτηγος Δημήτριος Γιατζής, εις ηλικίαν 73 ετών. Ο εκλιπών εγεννήθη το 1891 εις Λαμίαν και το 1919 κατετάγη εις το στράτευμα ως εθελοντής. […] Τον Νοέμβριον 1947 ετοποθετήθη αρχηγός του ΓΕΣ. Τον Ιανουάριον 1949 απεχώρησε του στρατεύματος κατόπιν αιτήσεώς του.

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»: Το απόγευμα της Κυριακής [31 Μαΐου 1964], ολίγον προ της δύσεως του ηλίου, έγινεν επί της Ακροπόλεως εντός του Παρθενώνος, παρουσία του Βασιλέως Κωνσταντίνου, της Διαδόχου Ειρήνης και άλλων επισήμων, η τελετή της ενάρξεως της «Συναντήσεως των Αθηνών» […] εις την οποίαν μετέχουν σοφοί από όλον τον κόσμον. […η]κολούθησαν σύντομοι ομιλίαι του καθηγητού και ακαδημαϊκού Ιωάννου Θεοδωρακοπούλου και του δημάρχου Αθηναίων κ. Αγγέλου Τσουκαλά. […]. Γενικήν κατάπληξιν προεκάλεσε το γεγονός ότι […] ουδέν μέλος της Κυβερνήσεως παρέστη.

Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΜΑ (Επιφυλλίς, υπό τον τίτλο «Κωστής Παλαμάς και η άγνοια της ψυχής», μέρος Γ΄): «[…ο] Παλαμάς, αν δεν μπόρεσε να γίνει ο μεγάλος καθαρός Ποιητής, έγινε ο μεγάλος Ρήτορας και η επίδρασή του υπήρξε μεγάλη σ’ όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Οπωσδήποτε και χωρίς αμφιβολία, είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για την αγωγή του λόγου στην εποχή του, συνέχεια και μάλιστα και έξαρση Της Π.[αλαιάς] Αθηναϊκής Σχολής, ώς σήμερα ακόμα. Αγωγή βερμπαλισμού, από την έδρα του δασκάλου και το βήμα του πολιτικού, ώς τον άμβωνα και την εφημερίδα. Και επειδή πιστεύω ότι η ποιότητα του ύφους είναι ποιότητα του ήθους, και το ψεύτισμα στη γλώσσα είναι ψεύτισμα στην ψυχή, η επίδρασή του περνά κατ’ ευθείαν από την ρητορεία του λόγου στην ρητορεία της ψυχής, κάτι σαν το “Ταραντίνο της Ταρασκώνης”, ένα γελοίο καχέκτυπο του Δον Κιχώτη. […].»

«Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ». Τεύχος 8ον. Από τα περιεχόμενα: Λ. Ι. Βρανούση: «Βηλαρικά σημειώματα, Β΄». Σπ. Ι. Ασδραχά: «Λιθογραφίες από ένα αθησαύριστο έντυπο του Π. Δ. Στεφανίτση».