ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 20.X.1964

ΛΕΟΝΙΝΤ ΜΠΡΕΖΝΙΕΦ: Μόσχα, 19.- Ο νέος ηγέτης της Ρωσίας κ. Λεονίντ Μπρέζνιεφ διεκήρυξε σήμερον ότι το Κρεμλίνον θα ακολουθήση πολιτικήν ειρηνικής συνυπάρξεως, αφοπλισμού και ισότητος μεταξύ των κομμουνιστικών κομμάτων. Η πρώτη αυτή προσωπική δήλωσις επί της ρωσικής πολιτικής, μετά την καθαίρεσιν του κ. Νικήτα Κρούστσεφ, εγένετο κατά την διάρκειαν ομιλίας εις την Ερυθράν Πλατείαν κατά την υποδοχήν των τελευταίων τριών Ρώσων κοσμοναυτών. Επί της ρωσικής πολιτικής ωμίλησε εις μήνυμά του χθες την νύκτα και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Λύντον Τζόνσον διαπιστώσας ότι ο Κρούστσεφ είχε κατανοήσει τα λάθη του εις την εξωτερικήν πολιτικήν έναντι της Δύσεως και κατά την τελευταίαν διετίαν έδειξε λογικήν και νηφάλιον κρίσιν. Ο κ. Τζόνσον εξέφρασε την ελπίδα ότι και η νέα ρωσική ηγεσία θα προσπαθήση να μή γίνη πυρηνικός πόλεμος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ: Αλεξανδρούπολις, 19.- Με θερμόν και ειλικρινή ενθουσιασμόν, η Αλεξανδρούπολις υπεδέχθη χθες την πρωίαν τον Βασιλέα Κωνσταντίνον και την Βασίλισσαν Ανναν – Μαρίαν. […] Καθ’ όλον το μήκος της εξ επτά χιλιομέτρων διαδρομής της βασιλικής πομπής, από του αεροδρομίου μέχρι της πόλεως, οι κάτοικοι της Αλεξανδρουπόλεως και οι συρρεύσαντες εκ των άλλων πόλεων και χωρίων του νομού, έρραινον τους Βασιλείς με άνθη, εχειροκρότουν, εζητοκραύγαζον, απηύθυνον ευχάς και εξαπέλυον υπεράνω του ανοικτού βασιλικού αυτοκινήτου λευκάς περιστεράς. […] «Είναι ένας υπέροχος λαός», είπεν αργότερον η Βασίλισσα Αννα – Μαρία.

ΗΕΝRΙ LANGLOIS: Με την ευκαιρίαν συμπληρώσεως 100 ετών από της γεννήσεως του εφευρέτου του κινηματογράφου Λουΐ Λυμιέρ, προεβλήθη προχθές Κυριακήν, 11 π.μ. εις το «Αστυ», υπό της Κινηματογραφικής Λέσχης Αθηνών, ένα πρόγραμμα παλαιών ταινιών, που το επρολόγισεν ο κ. Ανρύ Λαγκουά, ιδρυτής της Γαλλικής Ταινιοθήκης.

ΠΡΙΓΚΙΨ ΜΙΧΑΗΛ: Ανακοινούται εκ του Βασιλικού Αυλαρχείου, ότι ο πρίγκιψ Μιχαήλ, υποβαλών προς τον Βασιλέα την παραίτησίν του από των δικαιωμάτων του ενδεχομένης διαδοχής επί του Θρόνου, εζήτησεν όπως τύχη της συναινέσεως του Βασιλέως διά την σύναψιν του γάμου του μετά της δεσποινίδος Μαρίνας Θ. Καρέλλα. Ο Βασιλεύς ηυδόκησε να παράσχη εις τον πρίγκιπα Μιχαήλ την συναίνεσιν αυτού όπως συνάψη γάμον μετά της δίδος Καρέλλα.