ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 24.IΙ.1965

ΣΧΕΔΙΟΝ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ»: Κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν της Βουλής, ο πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου λαβών πρώτος τον λόγον επεχείρησε να απαντήση εις το κατηγορητήριον το οποίον απηύθυνεν εναντίον του εις την συγκέντρωσιν της πλατείας Κλαυθμώνος ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος [«Να φύγη ο κ. Παπανδρέου»]. Αντί απαντήσεως εις τας κατηγορίας περί αδρανείας της Κυβερνήσεως έναντι της κομμουνιστικής διεισδυτικής δραστηριότητος, ο κ. πρωθυπουργός προέβη εις απαράδεκτον αποκάλυψιν από του βήματος της Βουλής των σχεδίων και μελετών των υπηρεσιών εθνικής αμύνης και ασφαλείας, περί των μέτρων τα οποία προβλέπεται να ληφθούν εν περιπτώσει εσωτερικού ή εξωτερικού κινδύνου της χώρας λόγω πολέμου ή εσωτερικής αναταραχής. […]. Αναφερόμενος εις τα περί «βίας και νοθείας» [κατά τας εκλογάς] του 1961 ανέγνωσε κείμενον, παρεμβάλλων και ιδικάς του φράσεις, υποστηρίζων ότι το σχέδιον «Περικλής» είχε καταρτισθή το 1959 υπό της τότε στρατιωτικής ηγεσίας, εισηγήσει του τέως αρχηγού της ΚΥΠ κ. Ν. Νάτσινα. […] Σκοπός του σχεδίου, το οποίον ενεκρίθη υπό του τότε πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, ήτο η εκλογική μείωσις της αριστεράς κάτω του 20%. […] Το σχέδιον […] ανεφέρετο εις «κυανούς» και «κιτρίνους». Αλλοι αντίθετοι δεν υπήρχον εις αυτό. Συνάγεται δε εξ αυτού ότι […] οι ανήκοντες εις την Ενωσιν Κέντρου είναι οι «λευκοί». Το κείμενον υπεγράφετο από τον «Βασίλειον Βουλγαροκτόνον», ο οποίος είναι ο [στρατηγός] Βασίλειος Καρδαμάκης. Ακολούθως ο κ. Παπανδρέου, στρεφόμενος προς τον αρχηγόν της ΕΡΕ, είπεν ότι υπεύθυνοι του εκλογικού πραξικοπήματος ήσαν οι τότε πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ.κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής και Παναγιώτης Κανελλόπουλος και όχι ο στρατηγός Δόβας. [Σημ. «Φ»: Το περί Δόβα ελέχθη μάλλον διά να μη εμφανισθή ο Παπανδρέου ως κατήγορος των Ανακτόρων, των οποίων αξιωματούχος ήτο ο Δόβας.] Η ΕΡΕ, προσέθεσεν, υπό τα χειροκροτήματα των βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου και της ΕΔΑ, δεν είναι δημοκρατικόν κόμμα, αλλ’ αστυνομικόν κόμμα. Είναι φασισμός.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο αρχηγός της ΕΡΕ εις την αγόρευσίν του, απέδειξε την ανυπαρξίαν «πραξικοπήματος» των εκλογών του 1961 ανατρέψας τα ψευδή «ερμηνευτικά» στοιχεία τα οποία επεκαλέσθη ο κ. πρωθυπουργός.

ΗΛΙΟΥ: Ο εκπρόσωπος της ΕΔΑ κ. Ηλίας Ηλιού εζήτησεν την παραπομπήν εις την δικαιοσύνην των εκπονησάντων το σχέδιον «Περικλής», το οποίον, ως υπεστήριξεν, αποτελεί κακούργημα!