ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 18.ΙIΙ.1965

49-chronia-prin-amp-8230-18-iii-1965-2012525

ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΕΙΣ ΤΟ Σ.Α.: Ηνωμένα Εθνη, Νέα Υόρκη, 17.– Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών κ. Σπ. Κυπριανού, ομιλών ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά την σημερινήν συνεδρίασιν αυτού, κατά την οποίαν εξητάσθη η παράτασις της εντολής της διεθνούς δυνάμεως του ΟΗΕ η οποία ευρίσκεται εις Κύπρον, επί τρίμηνον, εδήλωσεν ότι ο τουρκικός στόλος ήρχισε να κινήται πλησίον της νήσου, ενώ εξ άλλου, ο τουρκικός στρατός ευρίσκεται εις επιφυλακήν δι’ ενδεχομένην δράσιν. […] Ο κ. Κυπριανού περιέγραψε τον τουρκικόν εκβιασμόν διά των στρατιωτικών απειλών ως αποβλέποντα εις την ματαίωσιν της προσπαθείας της κυπριακής Κυβερνήσεως να αποσοβήση περαιτέρω επιδείνωσιν της καταστάσεως και αποσκοπούντα να προετοιμάση τουρκικήν εισβολήν. […].

Μετά τον κ. Κυπριανού, ο λόγος εδόθη εις τον Τούρκον αντιπρόσωπον κ. Εράλπ, ο οποίος διά να δικαιολογήση τας τουρκικάς επιθετικάς ενεργείας, ισχυρίσθη ότι η κυπριακή Κυβέρνησις θέλει να επιβάλη διά της βίας την λύσιν την οποίαν υπεστήριξεν. […].

Ο Ελλην αντιπρόσωπος κ. Δημήτριος Μπίτσιος (φωτογραφία) κατηγόρησε την Τουρκίαν ως διασπείρουσαν ψευδείς φήμας περί επικειμένων επιθέσεων κατά των Τουρκοκυπρίων διά να τους κρατή εις διαρκή φόβον και υποχειρίους εις τας διαταγάς της. Ταυτοχρόνως η Τουρκία επιζητεί την διατήρησιν προγεφυρωμάτων διά την εισβολήν εκ του εξωτερικού. […].

ΕΛΛΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑ – ΝΑΤΟ: Νέα Υόρκη, 17.- Ο Τύπος αναφέρει ότι το ΝΑΤΟ θεωρεί ως περισσότερον ευπαθείς τας περιοχάς της Δυτικής Συμμαχίας εις την βόρειον Ελλάδα και την βορειοανατολικήν Τουρκίαν αι οποίαι συνορεύουν με τον κομμουνιστικόν συνασπισμόν.

«ΦΛΙΠΠΕΡΑΚΙΑ»: Χθες ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Πολυχρόνης Πολυχρονίδης υπέγραψεν απόφασιν διά της οποίας μετατάσσονται εις την κατηγορίαν των τυχηρών παιγνιδίων όλα τα ηλεκτροκίνητα μηχανικά παιγνίδια, ήτοι τα «φλίππερς», οι «γερανοί», οι «θρίαμβοι» και οι «ιπτάμενοι δίσκοι». […] Κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως […] από της 28ης τρέχοντος απαγορεύεται η λειτουργία εις ολόκληρον την χώραν των ανωτέρω μηχανικών παιγνιδίων.