ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 20.ΙIΙ.1965

49-chronia-prin-amp-8230-20-iii-1965-2012908

ΕΡΗΜΗΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Ο Τούρκος πρωθυπουργός κ. Σ. Ουργκιουπλού (Suat Hayri Urguplu, αριστερά στη φωτογραφία), εις συνέντευξίν του προς τον απεσταλμένον απογευματινής κυβερνητικής εφημερίδος, εζήτησε την έναρξιν συνομιλιών Ελλάδος και Τουρκίας διά την επίλυσιν του Κυπριακού […] το οποίον δηλητηριάζει τας σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας». […] Ο κ. Ουργκιουπλού είπεν ότι: «Αι συνομιλίαι δυνατόν να είναι φανεραί ή μυστικαί. Να αρχίσουν από επίπεδον πρωθυπουργών ή υπουργών Εξωτερικών ή να διεξαχθούν διά της διπλωματικής οδού. Ας εκλέξη η Κυβέρνησις των Αθηνών όποιον τρόπον θέλει.»

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ: Ταυτοχρόνως με την συνέντευξιν του Τούρκου πρωθυπουργού, εδημοσιεύετο χθες δήλωσις του εκπροσώπου του Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. Ρόμπερτ Μακλόσκυ: «Τα ενδιαφερόμενα μέρη, σήμερον παρά ποτέ, οφείλουν να παράσχουν απεριόριστον υποστήριξιν εις τα Ηνωμένα Εθνη και να διερευνήσουν και ν’ αδράξουν πάσαν δυνατήν ευκαιρίαν διά να προωθήσουν το ζήτημα της Κύπρου προς λύσιν μέσω συνομιλιών.»

Η ΑΘΗΝΑ: Εγκυροι διπλωματικοί παράγοντες των Αθηνών παρετήρουν χθες επί των δηλώσεων του Τούρκου πρωθυπουργού και των παραλλήλων δηλώσεων του εκπροσώπου του Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ότι είναι προφανής η ταυτότης της κατευθύνσεως εκ των δύο πρωτευουσών.

ΟΧΙ ΔΥΟ ΜΕΤΩΠΑ: Εξέχων ξένος διπλωμάτης παρετήρει σχετικώς χθες την εσπέραν ότι είναι προφανής η πρόθεσις της αμερικανικής κυρίως πλευράς όπως επιβάλη τον κατευνασμόν εις την περιοχήν της Ανατολικής Μεσογείου κατά την στιγμήν αυτήν κατά την οποίαν η κρίσις εις την Νοτιοανατολικήν Ασίαν πλησιάζει εις την κορύφωσίν της. Δεν είναι δυνατόν, προσέθετεν, διά τας Ηνωμένας Πολιτείας, να μάχωνται ταυτοχρόνως επί δύο μετώπων, του Κυπριακού και του Βιετναμικού. [Σημ. «Φ»: Η αναφορά αυτή, προφανώς, δεν αφορούσε τον στρατιωτικό τομέα, αλλά τον πολιτικό και κυρίως τον εσωτερικό αμερικανικό καθώς ο πρόεδρος Τζόνσον, τον Νοέμβριον, θα ετίθετο εις την κρίσιν του αμερικανικού εκλογικού σώματος.]

Δ. Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ: Ποιήματα του κ. Δ. Παπαδίτσα θα διαβασθούν υπό του ιδίου μεθαύριον 22 Μαρτίου 8 μ.μ. εις την αίθουσαν της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως (Μασσαλίας 22).  Η εκδήλωσις οργανούται εις την σειράν  «Ελληνες  ποιηταί  διαβάζουν  τα  έργα των».